דלג לתוכן
ביטוח חיים

ביטוח אובדן כושר עבודה

פיצוי כספי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה

תאונה או מחלה עלולות לעצור את מרוץ החיים ולגרום, בנוסף לכאב הפיזי והנפשי, להוצאות כספיות גבוהות ולמגבלה גופנית שפוגעת ביכולת לעבוד ולהתפרנס. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח לך שקט כלכלי באמצעות פיצוי חודשי שישולם לך במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או תאונה. כך תוכל למנוע ירידה ברמת החיים שלך ושל משפחתך.

מה כולל ביטוח אובדן כושר עבודה במגדל?

הכיסוי הביטוחי כולל:

כיסוי אובדן כושר עבודה יעניק לך פיצוי חודשי במקרה של הגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט או חלקי על פי ההגדרה הבאה:

המבוטח ייחשב כמי שאיבד באופן מוחלט או חלקי את כושר עבודתו אם עקב מחלה או תאונה נשלל ממנו כושר העבודה באופן זמני או קבוע בשיעור שבין 25% - 75% לפחות  לעסוק בעיסוק בו עסק לפני מועד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיו נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו, לפני קרות מקרה הביטוח (להלן: "עיסוק סביר").

עוד על הכיסוי:

  • תשלום הפיצוי החודשי יבוצע החל מתום תקופת ההמתנה ובמשך התקופה בה תהיה באובדן כושר עבודה או עד תום תקופת הביטוח (גיל 60-67 בהתאם לבחירתך) לפי המוקדם מביניהם.
  • תקופת המתנה של 3 חודשים.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה הפוליסה תשוחרר מתשלום פרמיות.
  • ניתן לרכוש את הביטוח גם ככיסוי נוסף במסגרת ביטוח לחיסכון פנסיוני.
  • הפרמיה בתכנית זו משתנה מידי שנה, ותגבה מדי חודש בחודשו באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי בהתאם לבחירתך, או שתשולם ע"י המעסיק כאשר מדובר בפוליסה פנסיונית.

*ניתן להוסיף לתוכנית הבסיסית הרחבות נוספות

לפירוט ההרחבות >
לרשימת ספורט אתגרי - מוצרי אובדן כושר עבודה >

כיסוי פיצוי ושחרור

ניתן לרכישה במסגרת ביטוח למנהלים ועובדים שכירים, או במסגרת תגמולים לעצמאים בתוכנית זו ישולם פיצוי חודשי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או מתאונה הפיצוי ישולם מתום תקופת ההמתנה שנקבעה מראש וכל עוד המבוטח בלתי כשיר לעבודה באופן מוחלט (75% ומעלה) או חלקי (74% עד 25%) בהגדרת עיסוק סביר אחר או עד תום תקופת הביטוח של תכנית זו, לפי המועד המוקדם מבניהם בעת תשלום הפיצוי החודשי יהיה המבוטח משוחרר מתשלום הפרמיה.לתכנית הבסיסית ניתן להוסיף הרחבות נוספות.

לצפיה בהרחבות >

כיסוי שחרור בלבד

ניתן לרכישה במסגרת תכניות פרט שאינן פנסיוניות בתוכנית זו ישוחרר המבוטח מתשלום הפרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או מתאונה. השחרור יחל מתום תקופת ההמתנה שנקבעה וכל עוד המבוטח בלתי כשיר מוחלט לעבודה באופן מוחלט (75% ומעלה) או חלקי (74% עד 25%) בהגדרת עיסוק סביר אחר או עד תום תקופת הביטוח של תכנית זו, לפי המוקדם מבניהם. למוצר זה ניתן להוסיף רק את ההרחבות הבאות:

  • הגדרת עיסוק ספציפי.
  • פרנצי'זה.
  • קיצור תקופת המתנה.
  • הגדלת תגמולי ביטוח בתקופת התביעה ב- 1% לשנה או 2% לשנה.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך