דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

היערכות ליישום הוראות צו ההרחבה 

בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז - 1957 (להלן: "צו ההרחבה")

הכללים להגדלת ההפרשות בפוליסות ביטוח מנהלים בהתאם לצו ההרחבה

רקע:

ב-23 במאי 2016 נחתם צו הרחבה, המרחיב את הוראותיו של ההסכם הקיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות

העובדים הכללית החדשה, בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק. הצו חל על כלל העובדים והמעסיקים במשק.

צו ההרחבה קובע רף מינימלי להפקדה פנסיונית עבור עובדים שכירים.

שינוי שיעור ההפקדות יתבצע בשתי פעימות בגין שכר יולי 2016 ובגין שכר ינואר 2017, כמפורט להלן:

יום התחילה

תשלום המעסיק

תשלום העובד

1.7.16

6.25%

5.75%

1.1.17

6.5%

6%


הפקדות המעסיק הנ"ל כוללות את ההפקדה לכיסוי אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד

(כשמדובר בתגמולים בקופת ביטוח או קופת גמל שאינה קרן פנסיה), כאשר בכל מקרה, שיעור הפקדות המעסיק לחלק התגמולים

לבדו לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע, ולא יעלה על 7.5% מהשכר הקובע.

הפרטים לגבי צו ההרחבה פורטו בתמצית. ההוראות הקובעות הינן הוראות צו ההרחבה

כללי ביצוע ההגדלה בפוליסות ביטוח:

א. ההגדלה תבוצע לפוליסת ביטוח מנהלים קיימת, אשר בה קיימת הפרשה למרכיב התגמולים, ובלבד שתאריך תחילת הביטוח בה הוא 1.6.2001 ואילך. (מקדם הקצבה יהיה בהתאם למקדם הקבוע בפוליסה).

ב. במקרים בהם יש למבוטח אך ורק פוליס/ות ביטוח מנהלים שבהן תאריך תחילת הביטוח הוא עד 31.5.2001, תבוצע הגדלת ההפרשות לתגמולים בפוליסה חדשה, הפרשית ("הפוליסה ההפרשית") אשר מאפייניה יפורטו להלן:

מאפייני הפוליסה ההפרשית:

1. הפוליסה ההפרשית תהיה בתכנית "מגדלור לחיים 2013 קופה לקצבה".

2. הפוליסה ההפרשית תהיה למטרת חיסכון בלבד ללא כיסויים ביטוחיים, למעט כיסוי למטרת שחרור מתשלום פרמיה באובדן כושר עבודה ככל שקיים למבוטח בפוליס/ות הקיימ/ות. הסבר: במקרים בהם רכש המבוטח בפוליסות שלו כיסוי לשחרור מתשלום הפרמיה במקרה אובדן כושר עבודה, יירכש כיסוי מסוג זה גם בפוליסה ההפרשית על פי תנאי הכיסוי המשווקים בחברה כיום, ובהתאם לתנאי הקבלה הספציפיים שנקבעו למבוטח בגין כיסוי מסוג זה בפוליסות האחרות שלו, על פי המאוחרת שבהן.

3. כספי החיסכון הפנסיוני בפוליסה ההפרשית יושקעו במסלול השקעה ברירת המחדל במסגרת מודל מנוהל תלוי גיל שבפוליסה זו.

4. דמי הניהול שיגבו בפוליסה ההפרשית יהיו בשיעור שנתי של 0.5% מצבירה ו- 3.5% מפרמיה (כל עוד הפוליסה משולמת באופן שוטף, ובעת סילוק הפוליסה (הקפאה) יעודכנו דמי הניהול ל- 1.05% מצבירה), אלא אם קיים הסכם מעסיק אחר החל על העובד וקובע דמי ניהול אחרים.

5. מקדם הקצבה בפוליסה זו למבוטחים שטרם מלאו להם 60 במועד ההצטרפות, ייקבע במועד קבלת הקצבה הראשונה.

בכל הקשור להגדלת ההפרשות בפוליסת ביטוח מנהלים בהתאם לצו ההרחבה, אנו מציעים למבוטח להיוועץ
עם יועץ או סוכן ביטוח פנסיוני בשים לב למאפייניו ו/או צרכיו האישיים.

אופן הביצוע - הנחיות למעסיקים:

מעסיק שמפקיד במסגרת ממשק התשלומים למעסיקים:

יש לדווח את שיעורי ההפקדות המעודכנים (באחוזים) עבור כל פוליסה בקובץ התשלומים.

במידה והדיווח יועבר בכל זאת ברמת מבוטח (ולא עבור כל פוליסה), וקיימת למבוטח יותר מפוליסה אחת שבה ניתן לבצע הגדלה,

יש להעביר אלינו פירוט הנחיות לגבי הפוליסה שבה יש לבצע את ההגדלה.

מעסיק שאינו מפקיד במסגרת ממשק מעסיקים:

יש להעביר בקשה של המעסיק על גבי טופס ייעודי, בצירוף קובץ המפרט את רשימת הפוליסות של כל העובדים, ושיעורי ההפקדה

המעודכנים עבור שתי ההגדלות - בגין שכר יולי 2016 ושכר ינואר 2017.

עדכון נובמבר 2016 - פוליסות ביטוחי מנהלים הנגבות באמצעות הוראת קבע

בכוונתנו להגדיל את שיעורי ההפקדות בפוליסות הנגבות בהוראת קבע בהתאם לשיעורי ההפקדה לתגמולים הקבועים בצו ההרחבה.
עדכון זה יבוצע רק בפוליסות שבהן שיעורי ההפקדה לתגמולים כיום הינם בשיעור 5% עולה למעלה מ- 5%, וטרם התקבלה מן המעסיק בקשה לעדכון. העדכון הנוכחי יבוצע רטרואקטיבית לחודש אוגוסט 2016 בגין שכר יולי 2016.
עדכון נוסף יבוצע בהמשך לאחר הפעימה השנייה של עדכון שיעורי ההפקדות כקבוע בצו ההרחבה.
בפוליסות שבהן שיעורי ההפקדות נמוכים מ- 5% לא יבוצע עדכון ונדרש לקבל מן המעסיק הודעת עדכון פרטני. את הקבצים והבקשות לעדכון יש לשלוח לכתובת: Tikun12@migdal.co.il