דלג לתוכן

ביטוח בריאות

לפניך מחשבון ביטוח בריאות אשר מפרט את תגמולי הביטוח שאינן על פי ערך נקוב

מבוטח יקר, הסכומים המוצגים להלן הינם תגמולי ביטוח מרביים והינם כפופים לתנאי הפוליסה המלאים שברשות כל מבוטח. 
בכדי לחשב את גובה תגמולי הביטוח המרביים, עליך לבחור את:

1. שם הפוליסה שברשותך

2.  התמחות רפואית רלוונטית

3. שם הפרוצדורה הרפואית

בפוליסות ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל וביטוח ניתוח משלים שב"ן אשר משווקות החל מ- 01.02.2016, הזכאות לקבלת שירות הינה אצל נותן שירות שבהסדר בלבד. לפרטים ניתן לפנות למחלקת תביעות של החברה.

החברה רשאית לשנות את תגמולי הביטוח המרביים אחת לשנה במקרים בהם השתנה הסכום שהחברה משלמת לנותני השירותים שבהסכם עימה ו/או במקרה בו יחולו שינויים בחוק הבריאות ו/או בהוצאות הרפואיות ו/או בענף שירותי הבריאות אשר משפיעים על הוצאות החברה ו/או הסיכון הביטוחי בביטוח מסוג זה.

חשוב לדעת! בכל מקרה של צורך בניתוח, על המבוטח לפנות, לפני ביצוע הניתוח אל מחלקת תביעות בריאות, לצורך קבלת אישור מראש ובכתב לתשלום תגמולי הביטוח. 

את הפניה יש לבצע באמצעות טופס "הגשת תביעה לאישור/תאום ניתוח עתידי
אותו יש לשלוח בצירוף המכתבים הרלוונטיים באחת הדרכים הבאות:
מייל: healthclaim@migdal.co.il 
פקס: 03-5637749 
כתובת: ת.ד 3063 קריית אריה, פתח תקווה מיקוד 4951106.

באם תאושר התביעה תשלח למבוטח הודעה בכתב בה יפורט סוג הניתוח שאושר והסכום שישולם בגינו על פי תנאי הפוליסה שברשותו. מסמך זה בלבד יחייב את החברה.

למידע נוסף על אופן הגשת תביעות בריאות לחץ כאן >

לסכומי ביטוח מירביים לבדיקות אבחנתיות בנספח שירות אמבולטורי >

 

*המידע הינו לידיעה כללית בלבד ואיננו מהווה הצעה ואף אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. מסמך זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות.התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס