דלג לתוכן
ביטוח חיים

בחירת מוטבים בפוליסת הביטוח

קביעת המוטבים בפוליסה הינה צעד חשוב בהחלטה מי יקבל ובאיזה אופן את סכום הביטוח לאחר מות המבוטח. ככלל, בכל מקרה שבו אין הגדרה ברורה ומפורשת של המוטבים בפוליסה, מי שיקבל את סכום הביטוח הם היורשים על פי החוק.

למי יעבור הכסף במקרה של מוות:

כספי הפיצויים:
הפיצויים מהווים חלק מסכום הביטוח במקרה מוות. חוק פיצויי פיטורים קובע כי במקרה פטירה ישולמו הפיצויים לשארי המבוטח כפי שהם מוגדרים בסעיף 5 לחוק: שאירים" לעניין זה - בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן-זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח 1968, ובאין בן-זוג או ילדים כאמור - ילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה על הנפטר. (ב) היו פיצויי פיטורים משתלמים לשאירים שאינם בן-זוג או ילד התלוי כאמור, יופקדו הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשאירים שיקבע בית דין האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, בהתחשב במצב הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר.
בכל הקשור לילדים מעל גיל 18, לצורך תשלום הפיצויים מומלץ להשאיר צו ירושה בעניין, מה שיקל את הפרוצדורה לקבלת הסכום במקרה מוות אחרת - יידרש פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה לעניין חלוקת הפיצויים.
אם מדובר בפיצויים נזילים ממעסיקים קודמים, שהושארו בפוליסה, הם אינם כפופים לחוק פיצויי פיטורים ומי שיקבל אותם הם המוטבים שמונו בפוליסה (אלא אם כן בעת עזיבת העבודה כספי הפיצויים הושארו ברצף זכויות - ואז הם ימשיכו להיות כפופים לחוק פיצויי פיטורים).

פוליסת ביטוח

מה ההבדל בין "מוטב רגיל" ל"מוטב בלתי חוזר"?
קיימות שתי אפשרויות להגדרת המוטבים בפוליסה: האחת, קביעת "מוטב רגיל" והשנייה קביעת "מוטב בלתי חוזר". "מוטב רגיל" הינו מוטב שהמבוטח יכול לשנות בכל עת, בלי ליידע את המוטב על כך. לעומת זאת, בקביעת "מוטב בלתי חוזר" המבוטח אינו רשאי לשנות את המוטב אלא רק לאחר קבלת הסכמה בכתב מהמוטב. יתר על כן, כל שינוי מהותי בסכומי הביטוח, הודעות על פיגורים וכו', דורשים גם הם את יידוע המוטב. אחד היתרונות הגלומים בקביעת "מוטב בלתי חוזר" הוא שהכספים שיתקבלו עקב מותו של המבוטח אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול על ידי נושים. זאת, בניגוד ליורשים על פי חוק או מוטבים רגילים, שלגביהם קיימת האפשרות כי הם יצטרכו לשלם את חובותיו של המבוטח.

סכום הביטוח (ה"ריסק") ויתרת החיסכון הצבור בפוליסה:
מינוי מוטבים מפורש גובר על היורשים על פי החוק. לפיכך, אם בעת הצטרפותך לפוליסה מינית מוטבים (הורה, אח, קרוב אחר וכו') הם אלו שיקבלו את סכום הביטוח במקרה מוות.
אם לא מינית באופן מפורש מוטבים, מי שיקבל את סכום הביטוח הם בת הזוג והילדים. מומלץ לעדכן את חברת הביטוח בכל שינוי במצב המשפחתי: נישואים, גירושים, לידת ילד וכו', משום שאם וכאשר יקרה מקרה הביטוח, גם אם האישה והילדים הם אלו שאמורים בסופו של דבר לקבל את סכום הביטוח הדבר יקל על הפרוצדורה לקבלת הסכומים.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף