דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה
שירות לקוחות ותמיכה
כניסה למגדל שלי

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה 

לקוחות יקרים, במקרים שבהם אין בידי הגוף המוסדי הוראת מינוי מוטבים, ובכלל כך במקרים שבהם עמית בקרן פנסיה או פנסיונר לא הותירו אחריהם שאירים כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה ואין בידי קרן הפנסיה הוראת מינוי מוטבים, ובמקרים שבהם קבע העמית שמוטביו יהיו יורשיו על פי דין, יאפשר גוף מוסדי את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

א. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר או סכום התשלום העומד לזכות מוטביו של עמית שנפטר, אינם עולים על 8,000 ש"ח במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום 3 במאי 2017.

ב. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.

ג. המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:

  • הצהרה כי המבקש למשוך הוא, ככל הידוע לו, יורש לפי דין של העמית.
  • הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים.
  • התחייבות לשיפוי הגוף המוסדי אם הוא יחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם.
  • המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית.

ד. מובהר בזאת כי הגוף המוסדי יבדוק מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור.