דלג לתוכן
שירות ותמיכה עלות שנתית צפויה

העלות השנתית הצפויה בשל דמי ניהול והוצאות ישירות

בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, החל מיום 1.1.2024 יוצג לך מידע מפורט, בדיווחים השונים, אודות העלות השנתית הצפויה שבה תישא באותה שנה בשל דמי ניהול והוצאות ישירות.
המידע יוצג בכל מקום בו מוצגים לך דמי הניהול לרבות במעמד ההצטרפות, בעת שינוי מסלול השקעה, בדיווחים הרבעוניים והשנתיים, במכתבים הכוללים מידע אודות דמי ניהול, באזור האישי שלך באתר האינטרנט ובאפליקציה. 

יודגש כי לא מדובר בעלות חדשה או נוספת אלא רק בנתון תצוגתי המסכם את שיעור דמי הניהול וההוצאות הישירות אשר דוחו לך עד כה בנפרד.

 

 

לנוחותך, ריכזנו מספר שאלות ותשובות בנושא:

רוצה לדעת מה העלות השנתית הצפויה לך בשל דמי ניהול והוצאות ישירות?

לרשותך מחשבון שיסייע לך להבין מה שיעור העלות הכוללת הצפויה שבא תישא בשנה זו ביחד לכל מסלול השקעה, בשל דמי ניהול והוצאות ישירות.

המחשבון מתייחס למוצרים מקפת אישית / משלימה, גמל, השתלמות, גמל להשקעה, חיסכון לכל ילד, ביטוח מנהלים, ביטוח מנהלים לעצמאים ומגדל קשת לפרט.


הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.

 

*1 שיעור ההוצאות הישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" כהגדרתה בתקנות, בהתאם לגובה מגבלת עמלת הניהול החיצוני שפורסמה באתר האינטרנט של החברה לגבי שנת הכספים שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה (דהיינו, השנה הנוכחית).
*2 שיעור הוצאות ישירות שאינן מסוג "עמלת ניהול חיצוני", כפי שנגבו בפועל במהלך שנת הכספים האחרונה שפורסם עבורה דיווח לציבור בגין הוצאות ישירות המנוכות מחשבון העמיתים באתר האינטרנט של החברה בהתאם לחישוב שנקבע בחוזר.