דלג לתוכן
שירות ותמיכה עלות שנתית צפויה

רוצה לדעת מה העלות השנתית הצפויה לך בשל דמי ניהול והוצאות ישירות?

לרשותך מחשבון שיסייע לך להבין מה שיעור העלות הכוללת הצפויה שבא תישא בשנה זו ביחס לכל מסלול השקעה, בשל דמי ניהול והוצאות ישירות.

מקפת אישית / משלימה, גמל, השתלמות, גמל להשקעה, חיסכון לכל ילד, ביטוח מנהלים, ביטוח מנהלים לעצמאים ומגדל קשת לפרט.

לפני שמתחילים, חשוב להכין:

1. דמי הניהול שלך
2. מסלול ההשקעה שלך


העלות השנתית מחושבת כסכום של הרכיבים הבאים:

  •  דמי ניהול מחיסכון - שיעור שנתי של דמי ניהול מחיסכון, כפי שמעודכן בתוכנית/פוליסה שלך.
  • דמי ניהול מהפקדה - שיעור של דמי ניהול מהפקדה, כפי שמעודכן בתוכנית/פוליסה שלך שיחושב על ידי חלוקת שיעור דמי הניהול מהפקדה ב-20.
  • הוצאות ניהול ישירות - שיעור ההוצאות הישירות הצפויות מבוסס על שיעור ההוצאות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני כפי שנגבו בפועל בשנת הכספים הקודמת למועד החישוב ובהתאם לגובה מגבלת עמלת הניהול החיצוני שפרסם הגוף המוסדי באתר האינטרנט שלו לגבי שנת הכספים הנוכחית.

 * עלות שנתית כוללת הינה להמחשה בלבד


הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.