דלג לתוכן
אודות מגדל
אודות מגדל

העברת זכויות עמיתים

1. כללים להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

העברת זכויות שלא במזומן תתבצע בהתאם לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.1. לא תבוצע העברת זכויות שלא במזומן, אם ניתן להעבירם בזמן, באופן שבו לא ייפגעו לצורך הנזלה כאמור זכויות העמיתים בקופה המעבירה.

1.2. שווי נכסים סחירים המועברים יהיה לפי שווים בשוק ליום ההעברה.

1.3. תינתן עדיפות להעברה של נכסים סחירים שמתנהל לגביהם מסחר שוטף בזירת מסחר כהגדרתו של מונח בחוזר המאוחד שער 1 בפרק הגדרות ורק אם העברת נכסים סחירים כאמור עשויה לפגוע בקופה המעבירה או בקופה המקבלת, מנימוקים שיירשמו, תבוצע העברה של נכסים לא סחירים, בתנאים ובכללים המפורטים בסעיף זה.

1.4. שווי נכסים לא סחירים המועברים, ייקבע לפי שווים ההוגן כפי שהוערך ביום ההעברה בקופה המעבירה. לא יועברו נכסים לא סחירים שלא שוערכו לפי שווי הוגן בעשרה החודשים האחרונים.

1.5. לא תבוצע העברה של נייר ערך דל סחירות כהגדרתו בחוזר חישוב שווי נכסים.

1.6. לא תבוצע העברה של אגרות חוב מיועדות, כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב- 2012 ("תקנות כללי השקעה").

1.7. הקופה המעבירה והקופה המקבלת יעמדו לאחר ההעברה, או תוך פרק זמן בו מותרת חריגה ממגבלות ההשקעה החלות על הקופות, לפי העניין, בהתאם לתקנות כללי השקעה, המאוחד שער 5 - עקרונות לניהול עסקים ~ חלק 2 - הון, מדידה וניהול סיכונים ~ פרק 4 - ניהול נכסי השקעה, החלים על גופים מוסדיים ונהלי החברה במגבלות ההשקעה המותרות להן על פי דין ומדינות ההשקעות של הקופה.

2. אישור להעברת כספים שלא במזומן יבוצע על ידי וועדת ההשקעות

2.1. העברת זכויות שלא במזומן תובא לאישור וועדת ההשקעה והחומר הנלווה יוגש לאישור חברי הוועדה בכתב לכל הפחות 24 שעות לפני המועד המבוקש לביצוע העברת הזכויות.

2.2. החומר המוגש לוועדה יכלול את הפרטים הבאים:

2.2.1. תמהיל הנכסים בקופה המעבירה לעומת תמהיל הנכסים בקופה המקבלת.

2.2.2. רשימת הנכסים אשר מוצע להעבירם שלא במזומן ושווים.

2.2.3. מכתב מלווה של מנהל ההשקעות של הקופה המעבירה ושל הקופה המקבלת ובמקרה שמדובר בקופה מקבלת שמנוהלת על ידי מנהל השקעות אחר, גם של מנהל ההשקעות של הקופה המעבירה המסביר את הסיבה להעברה והצהרת מנהל/י ההשקעות, לפי העניין, בדבר עמידה במלוא הקריטריונים המפורטים לעיל.

2.3. במקרה בו ההעברה המוצעת הינה בין קופות קשורות אשר לא מתנהלות ע"י אותה חברה מנהלת, תוגש ההצעה במועדים ובמבנה המפורטים בסעיפים 2.1-2.2 לעיל בחתימת מנהל ההשקעות של הקופה בנפרד ותאושר הן על ידי וועדת ההשקעות של הקופה המעבירה והן על ידי זו של הקופה המקבלת.

2.4. ההעברה תבוצע רק לאחר קבלת אישור הוועדה או הוועדות, לפי העניין.

2.5. מנהל מחלקת הבק אופיס יבצע את העברת הזכויות לאחר קבלת אישור הוועדה או הוועדות לפי העניין.

  • ברבעון ראשון 2024, לא היו משיכות עמיתים שלא במזומן בקופות הביטוח
  • ברבעון רביעי 2023, לא היו משיכות עמיתים שלא במזומן בקופות הביטוח
  • ברבעון שלישי 2023, לא היו משיכות עמיתים שלא במזומן בקופות הביטוח
  • ברבעון שני 2023, לא היו משיכות עמיתים שלא במזומן בקופות הביטוח
  • ברבעון ראשון 2023, לא היו משיכות עמיתים שלא במזומן בקופות הביטוח
  • ברבעון רביעי 2022, לא היו משיכות עמיתים שלא במזומן בקופות הביטוח
  • לא היו משיכות עמיתים שלא במזומן בקופות ביטוח חיים ברבעון 4-6.2022
  • לא היו משיכות עמיתים שלא במזומן בקופות ביטוח חיים ברבעון 1-3.2022
  • לא היו משיכות עמיתים שלא במזומן בקופות ביטוח חיים ברבעון 10-12.2021
  • לא היו משיכות עמיתים שלא במזומן בקופות ביטוח חיים ברבעון 7-9.2021