דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - הנחיות למשיכת כספים מחשבונות קטנים בפטור ממס

בעקבות החקיקה החלה על קופת גמל לתגמולים ופיצויים וקופת גמל לחיסכון

משרד האוצר יזם מהלך שיאפשר לבעל כספים מחשבונות קטנים למשוך את כספו בפטור מלא ממס*. אפשרות זו נקבעה בחקיקה אשר תחילתה ביום 1.1.2016. החקיקה חלה על קופת גמל לתגמולים ופיצויים וקופת גמל לחיסכון. ההוראה אינה חלה על קרן השתלמות.

כספים מחשבונות קטנים - סך הצבירה הכוללת, בסך החשבונות של העמית בקופת הגמל, אינה עולה על סך של 8,000 ₪ נכון ליום הקובע. וכן לא בוצעה הפקדה בחשבון ולא בוצע העברת כספים אל החשבון החל מיום 1.1.2014. סך הצבירה כוללת את מרכיבי התגמולים ומרכיבי הפיצויים שבחשבון קופת הגמל.

"היום הקובע":

1. בקשה שהוגשה עד ליום 31.3 בשנה קלנדרית - יהיה היום הקובע 31.12 לשנה שקדמה לשנה הקודמת לשנה שבה הוגשה הבקשה.

2. בקשה שהוגשה מיום 1.4 בשנה קלנדרית - יהיה היום הקובע 31.12 לשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה.

הנחיות למימוש הזכאות:

נדרש להמציא את המסמכים הבאים:

יש לשלוח את המסמכים בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס לפי הפרטים שלהלן:

  • כתובת: מגדל חברה לביטוח - מחלקת קופות גמל, רחוב היצירה 2 פתח תקוה מיקוד: 49512
  • כתובת דואר אלקטרוני: mokedge@migdal.co.il
  • פקס: 03-9201040

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאות למשיכת הכספים ניתן לפנות למוקד השירות של חברתנו בטלפון 03-9201010 שלוחה 7.

(*) לעניין כספי הפיצויים, ככל שישנם, נדרש בירור נוסף לגבי עצם הזכאות למשיכתם.