דלג לתוכן
ביטוח חיים

ביטוח חיים למשכנתא

מבטיח את החזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה של מות אחד מלוקחי המשכנתא

ההחלטה לקנות בית היא החלטה חשובה ומרגשת, אבל מלווה בהוצאות רבות. מדוע אנו זקוקים לביטוח חיים למשכנתא? ביטוח חיים למשכנתא הנו חלק בלתי-נפרד מהמשכנתא עצמה, תפקידו להגן הן על הלווים והן על הבנק במקרה מוות, חלילה, של הלווה או אחד הלווים. במקרה כזה, מגדל לוקחת על עצמה לשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע, כך שהמשפחה שאיבדה את יקירה תהיה פטורה מהמשך תשלומי המשכנתא.

מה זה ביטוח חיים למשכנתא ומה הוא כולל?

חשוב לדעת:

החברה תהיה פטורה מחבותה לתשלום סכום הביטוח אם נגרם מות המבוטח עקב התאבדות (בין אם המבוטח היה שפוי בדעתו ובין אם לא) בתוך שנה מיום כריתת חוזה הביטוח, או מיום חידוש הפוליסה, הכל לפי התאריך המאוחר יותר. במקרה של הגדלה של סכום הביטוח יחול האמור בסעיף זה לגבי סכום הביטוח הנוסף, החל ממועד כריתת חוזה הביטוח לגבי סכום הביטוח הנוסף.

  • מגדל משכנתא הינה תכנית ביטוח למקרה מוות בלבד. במקרה פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח חלילה, ישולם סכום הביטוח לבנק,לצורך כיסוי חוב ההלוואה והיתרה (אם תהיה) תשולם למוטבים.
  • הפרמיה תגבה מדי חודש בחודשו באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי בהתאם לבחירתך.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים

מידע נוסף לשימושך