דלג לתוכן
אודות מגדל
אודות מגדל

חזון ואסטרטגיה

הסביבה העסקית והתחרות הגוברת מחייבים את החברה לבחון מעת לעת את אופן התמודדותה והיערכותה לגבי היעדים והאסטרטגיה העסקית שלה. לנוכח התפתחויות מהותיות בסביבה העסקית של החברה שחלו בשנים האחרונות, החברה בחנה במהלך השנתיים האחרונות את האסטרטגיה שלה והחליטה על מספר כיוונים משמעותיים לשם ביסוס מעמדה התחרותי. תהליך הבחינה נמשך וצפוי להביא במהלך שנת 2023 לקביעת כיווני פעולה נוספים עבור החברה.

הכיוונים האסטרטגיים נקבעו תוך התחשבות במגמות בשוק הביטוח העולמי והמקומי, במצבה התחרותי של מגדל ביטוח וכן בנכסים וביכולות הייחודיים לקבוצה. בין המגמות ניתן לציין בעיקר: כניסה או כוונות כניסה של שחקנים חדשים לתחום הביטוח, הן מצד חברות הזנק והן מצד ענקיות הטכנולוגיה הבינלאומיות; שינויים רגולטוריים תכופים; טכנולוגיות חדשות במגוון תחומים, כגון: דאטה ולמידת מכונה, עיבוד תמונה, תקשורת וידיאו, "אינטרנט של הדברים" ועוד; שינויים בטעמי הצרכנים, הפיכתם לדיגיטליים יותר ולבעלי ציפיות שירות גבוהות; סביבת ריבית נמוכה; סיכונים חדשים ומוגברים כמו בתחום הסייבר, הבריאות, הסביבה ועוד.

להלן פירוט בדבר היעדים האסטרטגיים של הקבוצה נכון למועד הדוח:

היעדים האסטרטגיים המרכזיים של הקבוצה הינם: צמיחה, רווחיות ומובילות. תכניות העבודה של החברה ושל החטיבות השונות כוללות יוזמות משמעותיות לאור יעדים אלה.

בתחום הצמיחה  תפעל הקבוצה לחזק את ערוצי ההפצה שלה, להגביר את הפעילות הדיגיטלית, לשפר את ניהול ושימור הלקוחות ולטפל באופן יסודי בנושא השירות ללקוחות ולסוכנים.

בתחום הרווחיות צפוי המשך של ההתייעלות בהוצאות, שיפור בתהליכים, בין השאר באמצעות אוטומציה, וכן המשך הפעולות לטיוב התיק.

בתחום המובילות הקבוצה תחתור לביסוס מעמד הובלה בהשקעות, תשאף לחזק את היתרון שלה בערוצים הדיגיטליים השונים ותפעל לחיזוק המותג. כמו כן תחזק הקבוצה את יכולותיה בתחום הדאטה.

תכניות העבודה של החברה כוללות קשת של פרויקטים ויוזמות שמטרתם לקדם את היעדים האסטרטגיים. בין השאר כוללים פרויקטים אלה השקעה ניכרת בפיתוחים טכנולוגיים, שיפור ואוטומציה של תהליכים, שינויים ארגוניים וכן בניה של יכולות מקצועיות וארגוניות. מתקיים מעקב רבעוני אחר התקדמות פרויקטים ויוזמות אלה ואחר מדדי הביצוע העיקריים ברמת ההנהלה והדירקטוריון.