דלג לתוכן
אודות

פרסום נוהל הפרדה מבנית

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ויוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ (להלן: "חברות עיקר הפעילות" וכל אחת מהן "החברה"), אימצו נוהל הפרדות מבניות ("חומות סיניות") עבור פעילות חטיבת ההשקעות.

בהתאם להוראות הנוהל, עובדים אשר במסגרת תפקידם בחברות עיקר הפעילות עשויים להיות חשופים למידע פנים אודות תאגידים, לא יבצעו בעת כהונתם בחברה תפקיד הכרוך בביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים או במתן חוות דעת או עצות בקשר לניירות ערך סחירים עבור החברה (לרבות ניירות ערך אחרים אשר ניירות ערך סחירים כאמור הינם נכס הבסיס שלהם). בנוסף, עובדים החשופים למידע פנים אודות תאגידים, לא ימסרו מידע פנים כאמור לעובדי החברה אשר תפקידם בחברה כרוך בביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים או במתן חוות דעת או עצות בקשר לניירות ערך סחירים.

הנוהל קובע כי תישמר הפרדה מבנית בין עובדי מחלקת האשראי, נדל"ן, קרנות, אנליזה לא פומבית והסדרי חוב, מצד אחד, לבין פעילות מנהלי השקעות, חדרי מסחר ואנליזה פומבית, מצד שני. ההפרדה תשמר הן היבט הפרסונלי, הן בהיבט הפיזי והן במערכות המידע.

בהיבט הפרסונלי לא תתקיים כפיפות מקצועית או ארגונית בין עובדים משתי הקבוצות לעיל. בנוסף - נקבעו כללים לקיום ישיבות משותפות בין שתי הקבוצות, ובכלל זה, ביחס לאופן משלוח חומר למשתתפים בישיבות, השתתפות בדיונים בנוגע לתאגידים לגביהם יש לחברה מידע פנים ושליחת פרוטוקול הדיון.

בהיבט הפיזי החברה תפעל על מנת שגורמים הנמנים על אחת הקבוצות לא יפעלו באזור עבודה משותף עם עובדים הנמנים על הקבוצה השנייה ובכל מקרה, גורמים משתי הקבוצות ישבו בחדרים נפרדים.

בהיבט מערכות מידע ייושמו חסימות וניהול הרשאות מסודר לספריות ומערכות רלוונטיות.

הנוהל קובע הוראות לעניין ניהול ועדכון רשימת מעקב הכוללת תאגידים מדווחים לגביהם קיים מידע פנים.