דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

תשואות

נכון ל 05/2024

הפרסום הינו בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי" (חוזר אינטרנט) המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. התשואות - נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
ט.ל.ח.