דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה
כניסה למגדל שלי

קבלת בקשות למידע וביטול - חוזר "צירוף לביטוח"

העברת בקשות  מידע לצורך הליך התאמת ביטוח:

בקשות מידע הנדרש לצורך הליך התאמת הביטוח לפי סעיף 8 (א) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר בצירוף טופס ייפוי כוח מלא וחתום לכתובת: JoinInfo@migdal.co.il

העברת בקשות לביטול פוליסה:

בקשות לביטול פוליסה לפי סעיף 8 (ו) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר באמצעות טופס הודעת ביטול מלא וחתום כדלקמן:

בקשות לביטול פוליסות ביטוח חיים ובריאות - למייל: mokedbi@migdal.co.il

בקשות לביטול פוליסות מבנה למשכנתא - למייל: mshkantamivnec@migdal.co.il 

בקשה לחידוש פוליסה שבוטלה אגב רכישת פוליסה אחרת:

בקשה לחידוש פוליסה על פי המצוין לעיל יש להעביר באמצעות טופס - בקשה לחידוש פוליסה שבוטלה אגב רכישת פוליסה אחרת >