דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ביטול העברה לפוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן

מהו השינוי ?

החל מהתאריך 01/06/2024 בהתאם להוראות חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו- 2024, התשפ"ג- 2023, פרק ט"ז - בריאות) ולהנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, תשתנה תוכנית הביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - מהשקל הראשון שנרכשה לאחר 01/02/2016 לתוכנית ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן, שמתחשבת בזכויות המגיעות למבוטח עבור ביצוע הניתוח בתוכנית השב"ן של קופת החולים בה חבר המבוטח.
השינוי הנ"ל ייערך באופן אוטומטי ללא צורך בביצוע פעולה כלשהיא על ידך, והמעבר יתבצע ברצף ביטוחי וללא חיתום מחדש, תוך שמירה על הנחות, תוספות רפואיות והחרגות ככל שנקבעו בפוליסה.

 איך מבטלים את ההעברה לתוכנית ביטוח ניתוחים משלים שב"ן? 

באפשרותך להודיע לחברתנו עד ליום 31/05/2025, במידה ואינך רוצה לעבור לתוכנית ביטוח ניתוחים משלים שב"ן או לבטל העברה שבוצעה, ככל שכבר בוצעה, במקרה זה תועבר בחזרה לתוכנית ביטוח ניתוחים שקל ראשון בגינה תיגבה פרמיה מתאימה, בהתאם לתעריפי חברתנו, החל ממועד ביצוע המעבר המקורי (01/06/2024). למעט במקרה שבו אירע מקרה ביטוח בתקופה זו, כלומר, שבתקופה שמיום 01/06/2024 ועד מועד הודעתך על ביטול המעבר כאמור, תחול זכאותך בתקופה הנ"ל ותיגבה פרמיה לפי תוכנית ביטוח ניתוחים משלים שב"ן, וממועד ההודעה ואילך תיגבה פרמיה לפי תוכנית ביטוח ניתוחים שקל ראשון. 

להלן האופציות לביטול ההעברה של תוכנית ביטוח ניתוחים משלים שב"ן: 

1. לביטול אונליין >>
2. להורדת טופס ביטול >> ולאחר מכן, שליחתו לכתובת מייל: mokedbi@migdal.co.il 
   (ציין בנושא המייל: ביטול העברה לפוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן + מספר תעודת זהות)

3. לביטול טלפוני ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של מגדל בטלפון: 03-9201010

חשוב לדעת:

לאחר התאריך 01/06/2025, אם תתקבל בקשה להצטרפות מחדש לתוכנית ביטוח ניתוחים מהשקל הראשון, ההצטרפות תהיה כפופה להסכמת חברתנו ולחוזה ביטוח חדש, לרבות מילוי טופס הצעה הכולל הצהרת בריאות וביצוע חיתום רפואי. 

ביטול העברה כאמור או בחירה להישאר בתוכנית ביטוח ניתוחים משלים שב"ן, תשפיע על הכיסוי הביטוחי שלך לניתוחים בישראל, ולכן אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך לצורך בחירת התוכנית המתאימה עבורך ועבור יתר המבוטחים בתכנית הביטוח בהתאם למאפיינכם האישיים.

לבדיקת עיקרי ההבדלים בתנאים ובדמי הביטוח בין תוכנית ביטוח ניתוחים שקל ראשון (לאחר החידוש) לבין תוכנית ביטוח ניתוחים משלים שב"ן >>

שאלות ותשובות:

מגדל חברה לביטוח בע"מ

התנאים המחייבים הם תנאי תוכנית הביטוח בלבד ובכל מקרה של סתירה בין תנאי תוכנית הביטוח לבין הודעה זו, יגברו תנאי תוכנית הביטוח. האמור בהודעתנו זו אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין בו המלצה לביצוע פעולה או הימנעות מביצוע פעולה.