דלג לתוכן

קרנות פנסיה

מגדל מקפת אישית - קרן פנסיה

יש לך כבר קרן פנסיה?לקבלת שירות ותמיכה

מגדל מקפת אישית - קרן פנסיה לשכירים ועצמאים

חסכון פנסיוני עם הכנסה חודשית לכל החיים - לשכירים ועצמאיים

קרן פנסיה מהווה למעשה את ה"משכורת" שלך לאחר הפרישה מהעבודה. הצטרפות לקרן הפנסיה מגדל מקפת אישית תבטיח, ביציאתך לפנסיה, תשלום קצבת פרישה חודשי, באופן קבוע למשך כל החיים. בנוסף, תובטח לך הכנסה עוד לפני פרישה, גם במקרה נכות (אבדן כושר עבודה) והכנסה ליקיריך במקרה מוות (פנסיה חודשית לשאירים).

קרן הפנסיה מגדל מקפת - איך זה עובד בעצם?

קרן פנסיה מקיפה נותנת מענה לשלושה מצבים בחיים:

  •  קצבת פנסיה חודשית שמשולמת כתחליף (יחסי) למשכורת כאשר יוצאים לגמלאות.
  •  קצבת נכות חודשית בעת אובדן כושר עבודה ומקרי נכות.
  •  קצבת שארים, במקרה מוות חס וחלילה, שנועדה לתמוך בבני המשפחה (לאלמנה -  קצבה לכל החיים, ולילדים - קצבה עד גיל 21).

 

מי חייב להפקיד לקרן הפנסיה?

גם שכירים וגם עצמאיים!

במסגרת הרפורמות האחרונות שנועדו להבטיח את העתיד הפנסיוני שלנו, מחייבת המדינה את כל המעסיקים לבטח כל עובד מגיל 21 או עובדת מגיל 20 בקרן פנסיה (או במוצר פנסיוני אחר). גם העצמאים מחויבים לדאוג לעצמם לחיסכון פנסיוני, ולסיים להפקיד עבור עצמם עד סוף שנת מס.

 

 

ביטוח בריאות מגדל

פירוט המסלולים

מודל השקעות תלוי גיל
כספי המבוטחים יושקעו במסלול השקעה לפי גיל המבוטח, בהתאם לטווח הגילים, כמפורט להלן:
מסלול לבני 50 ומטה
מסלול לבני 50 עד 60
מסלול לבני 60 ומעלה (עד למועד תחילת תשלום הקצבה)

כספי הקרן במסלולים יושקעו בהתאם להחלטות הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים במסלול והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת. 
במקרה של בחירה במודל זה, עם הגיעו של המבוטח לגיל העליון שבטווח הגילים במסלול, יועברו הכספים באופן אוטומטי למסלול ההשקעה בטווח הגילים הבא אחריו. 
שים לב, ניתן לבחור מסלול מהמסלולים המפורטים לעיל, שלא במסגרת מודל תלוי גיל, בין אם גילו של המבוטח בטווח הגילים המתאים למסלול ההשקעה ובין אם גילו אינו בטווח הגילים במסלול.
בחירה זו משמעה כי הכספים לא יועברו ממסלול זה למסלול אחר, ללא בקשת המבוטח וזאת גם אם גילו לא יתאים לטווח הגילים במסלול החל עליו.

מסלול כללי
 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 
המסלול סגור למצטרפים חדשים החל מ - 01/01/2016.

מסלול מניות 
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות או באפיק השקעה מובטח תשואה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מסלול שקלי טווח קצר
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות או באפיק השקעה מובטח תשואה. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 מסלול אג"ח 
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות או באפיק השקעה מובטח תשואה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מסלול מחקה מדד S&P500 
נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.
נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

מסלול הלכה 
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.
ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה.
השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
  

מסלול משולב סחיר
נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים
(לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר), בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

מסלול עוקב מדדים - גמיש
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% , יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור, באמצעות מכשירים עוקבי מדד.
יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יעקבו אחר מדדים שונים בכפוף להוראות הדין.
עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

לתעודת הכשר של "תשואה כהלכה">

לתעודת הכשר - בית יוסף>

לתעודת הכשר בד"ץ העדה החרדית>

 לאמנת השבת > 

 טופס בקשה לבחירת אפיק השקעה >

לתעודת הכשר מסלול מחקה מדד S&P 50 >

שאלות ותשובות

מידע נוסף לשימושך