דלג לתוכן
תביעות קרנות פנסיה

מידע והכוונה להגשת בקשה לקצבת שאירים

קרן הפנסיה כוללת גם כיסוי ביטוחי למקרה חלילה של פטירת עמית. מטרת הכיסוי היא לספק למשפחתו של המנוח, שהיתה תלויה בו בפרנסתה, הגנה כלכלית כך שלאחר הפטירה תישמר הכנסה למשפחה. אנו במגדל מקפת עומדים לרשות משפחות עמיתי הקרן בשעתן הקשה ונעשה את מירב המאמצים לטפל בבקשה ברגישות ובמקצועיות.

מיהו עמית מבוטח בקרן הפנסיה?
עמית מבוטח הוא עמית שיש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או פטירה. ישנם עמיתים בקרן שיש להם יתרת כספים צבורה על שמם, אך לא נרכש עבורם כיסוי ביטוחי ולכן אינם נחשבים כעמיתים מבוטחים. לדוגמא : עמית שביקש לוותר על כיסוי ביטוחי החל מגיל 60.

מי זכאי לקצבת שאירים?
קצבת שאירים תשולם לשאירי עמית.

השאירים בקרן הפנסיה הם:

  • אלמן/נה - מי שהיה נשוי לעמית וגר עימו טרם פטירתו או מי שהוכר כידוע בציבור לפי פסיקת בית משפט או המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהתגורר עם העמית וניהל עימו משק בית משותף לתקופה של לפחות שנה או שנולד להם ילד משותף.
  • יתום - ילדו של עמית שנפטר בטרם מלאו לו 21 שנים.
  • בן עם מוגבלות - ילדו של עמית מבוטח שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו בטרם מלאו לו 21 ולאחר מועד הצטרפות העמית לקרן ושאינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו למעט קצבת נכות כללית מביטוח לאומי.
  • בן נבחר עם מוגבלות - ילדו של עמית מבוטח שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו והוא אינו מסוגל לכלכל את עצמו, אין לו הכנסה כדי מחייתו והעמית רכש עבורו זכות לקצבה.
  • הורה - הורה ביולוגי או מאמץ כחוק של עמית מבוטח שנפטר או הורה ביולוגי או מאמץ כחוק של בן זוג של עמית מבוטח שנפטר שהיה סמוך על שולחנו של העמית המבוטח בטרם פטירתו והוא אינו מסוכל לכלכל את עצמו מעבודה, הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי ואין לו מקור הכנסה אחר למעט הבטחת הכנסה או קצבת נכות מביטוח לאומי.


להלן מצבים בהם לא קיימת זכאות לקצבת שאירים עפ"י כיסוי ביטוחי:

1. האירוע או המחלה שבעטיים נפטר העמית המבוטח לא נגרמו כתוצאה ממחלה , תאונה או מום שהיו קיימים טרם הצטרפות העמית לקרן ולא חלפה תקופה בת 60 חודשים רצופים ממועד ההצטרפות לאחרונה לקרן ועד למועד הפטירה. (תקופה אכשרה בקרן הפנסיה).
2. הפטירה נבעה מהתאבדות ולא חלפו 12 חודשי ביטוח רצופים ממועד הצטרפות העמית ועד למועד הפטירה.
3. הפטירה נגרמה כתוצאה מאירוע או מחלה שהוחרגה במועד הצטרפות העמית לקרן.
4. העמית ויתר על כיסוי ביטוחי לבת זוג או לילדיו.
5. הכיסוי הביטוחי לקצבת שאירים בקרן הפנסיה הינו עד גיל הפרישה בהתאם למסלול שאותו בחר העמית ולא יאוחר מגיל 67.

חשוב לדעת 
במצבים בהם אין זכאות לתשלום קצבת שאירים בהתאם לכיסוי הביטוחי - יהיו זכאים השאירים לתשלום קצבת שאירים שתחושב לפי יתרת הזכאות הצבורה בקרן. במקרים בהם הקצבה המחושבת תהיה נמוכה מקצבה מינמלית, יהיו השאירים זכאים לבחור בין קבלת קצבת שאירים לבין פדיון הכספים שנצברו בקרן.

במקרה של עמית בקרן שנפטר ולא הותיר אחריו שאירים - יהיו זכאים המוטבים שקבע ובהעדרם יורשיו החוקיים לתשלום ערכי הפדיון שנצברו על שמו בקרן.

לטופס בקשה לפדיון שאירים/מוטבים או יורשים>>

כך מחושבת קצבת השאירים החודשית:

שכר קובע 

אחוז הכיסוי לשאירים לפי המסלול החל על העמית 

אחוז קבוע לשאיר

קצבה לשאיר

כדאי לדעת:
לטפסי הבקשה לקצבת שאירים מצורף מסמך הנחיות הכולל פירוט של המסמכים שיש לצרף לבקשה, על מנת לייעל את הטיפול בבקשתך ולמסור לך תשובה מהירה , אנו ממליצים לצרף את כל המסמכים המבוקשים במעמד הגשת התביעה.

לטופס בקשה לתשלום קצבת שאירים>>

להסבר והנחיות אודות הגשת בקשה לקצבת שארים >>

שאלות ותשובות

לפירוט לוחות זמנים לטיפול בתביעת שאירים >>  

לידיעתך:

תקופת ההתיישנות להגשת תביעה בשל מקרה פטירה הינה 7 שנים.

אנו מאחלים לך בריאות טובה ואריכות ימים
מכלול זכויות העמית ו/או שאיריו מעוגן בתקנון קרן הפנסיה כפי שהוא מעת לעת. התקנון מאושר על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ובכפוף להוראות הדין.
את תקנון קרן הפנסיה ניתן למצוא כאן

כל האמור לעיל נמסר כמידע בלבד ולא נועד לצורך קבלת החלטה בדבר כדאיות הפעולה ואינו בגדר ייעוץ פנסיוני, המלצה או הנחיה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן. המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים ולגברים כאחד.