דלג לתוכן
קופות גמל

קופת גמל - מקפת מרכזית לדמי מחלה

קופת גמל לתשלום דמי מחלה לעובדים

כמעסיק, אתה משלם בכל שנה לעובדיך סכום משתנה עבור דמי מחלה. מקפת מרכזית לדמי מחלה נועדה להחזר תשלום דמי מחלה אלו, בהתאם לזכאות לדמי מחלה. הפקדות הקופה מוכרות כהוצאות לצרכי מס. הקופה מנוהלת כקופת גמל מרכזית על שם המעסיק בלבד, ללא פירוט שמות העובדים. הקופה מיועדת לצבירת כספים לתשלום דמי מחלה ששולמו על ידך לעובדיהם בהתאם לזכאותם לדמי מחלה, ולא למענק אי ניצול ימי מחלה בעת פרישה.

הפקדות ותשלומים בקופת גמל מקפת מרכזית לדמי מחלה:

על פי הוראות זכאות לדמי מחלה:

א. עד 2.5% מהמשכורות ששילם המעסיק באותה שנה.
ב. יתרה כוללת (תקרת הצבירה) לא תעלה על 7.5% מכלל המשכורות ששילם בשנת התשלום.

 

  • באפשרותך להפקיד כספים עבור שנה שוטפת.
  • אין חובת הפקדה חודשית.
  • אין תשלום חוב עבר (עבור שנים קודמות).
  • בתנאים מסוימים תוכל להפקיד סכומים בחשבון גם בגין שנים קודמות וגם הם יוכרו כהוצאה.

 

ביטוח בריאות מגדל

מידע נוסף לשימושך