דלג לתוכן

מסלולים מגדל קרן פנסיה מקפת משלימה

מודל השקעות תלוי גיל

מודל השקעות תלוי גילכספי המבוטחים יושקעו במסלול השקעה לפי גיל המבוטח, בהתאם לטווח הגילים, כמפורט להלן:

מסלול לבני 50 ומטה

מסלול לבני 50 עד 60

מסלול לבני 60 ומעלה (עד למועד תחילת תשלום הקצבה)

כספי הקרן במסלולים יושקעו בהתאם להחלטות הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים במסלול והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת.

במקרה של בחירה במודל זה, עם הגיעו של המבוטח לגיל העליון שבטווח הגילים במסלול, יועברו הכספים באופן אוטומטי למסלול ההשקעה בטווח הגילים הבא אחריו.

שים לב, ניתן לבחור מסלול מהמסלולים המפורטים לעיל, שלא במסגרת מודל תלוי גיל, בין אם גילו של המבוטח בטווח הגילים המתאים למסלול ההשקעה ובין אם גילו אינו בטווח הגילים במסלול. בחירה זו משמעה כי הכספים לא יועברו ממסלול זה למסלול אחר, ללא בקשת המבוטח וזאת גם אם גילו לא יתאים לטווח הגילים במסלול החל עליו.

מסלול כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול סגור למצטרפים חדשים החל מ - 01/01/2016.

 מסלול מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מסלול שקלי טווח קצר

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מסלול אג"ח

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מסלול הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

מסלול פאסיבי – מדדי מניות

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% , יושקעו במדדי מניות.
יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

לתעודת הכשר בית יוסף מקפת משלימה >  
לתעודת הכשר בית יוסף מקפת משלימה לקצבה >   
 
לאמנת השבת >  
טופס בקשה לבחירת אפיק השקעה >

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף