דלג לתוכן
רפורמה במסלולי השקעה
רפורמה במסלולי השקעה

ביום 20 לדצמבר 2022 פירסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תיקון לחוזר "מסלולי השקעה בקופת גמל" (חוזר גופים מוסדיים 2022-9-30) שתחילתו ביום 1 ביולי 2024 (למעט מספר הוראות שנכנסו לתוקף מוקדם יותר).
ביום 17 באפריל 2024 פורסם תיקון לרשימת מסלולי ההשקעה (שה. 2024-1471), המהווה חלק מהחוזר.

החוזר ורשימת המסלולים מחייבים לבצע שינויים במסלולי ההשקעה בכל המוצרים הפנסיונים והפיננסיים של מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ: קרנות הפנסיה, ביטוחי מנהלים לשכירים ולעצמאים, קופות גמל לשכירים ולעצמאים, קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות ופוליסות ביטוח פרט ופיננסיות "קשת".

כהכנה לכניסת החוזר לתוקף, מגדל כבר ביצעה בשנתיים האחרונות מספר שינויים במסלולי ההשקעה ולהלן יפורטו עיקרי השינויים הנוספים שיחולו החל מיום 1 ביולי 2024:

פירוט השינויים במסלולי ההשקעה:

מיפוי מסלולי ההשקעה על פי הוראות החוזרים שפורסמו:

רשימת מסלולי ההשקעה שחברה רשאית להציע מכילה את מודל ההשקעות תלוי גיל, את המסלולים הכלליים, המסלולים המתמחים וכן את המסלולים למקבלי קצבה.
בהתאם לחוזר, כל מסלולי ההשקעה המתמחים חולקו לאשכולות בעלי מאפיינים שונים:

אשכול 1 - מסלולי השקעה בניהול אקטיבי (מסלולים בדמי ניהול קבועים והוצאות ישירות) - מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות ישירות לצד השקעות בנכסים עוקבי מדדים.
אשכול 2 - מסלולי השקעה בניהול אקטיבי עם דמי ניהול משתנים (מסלולים בדמי ניהול משתנים וללא הוצאות ישירות) - מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות ישירות לצד השקעות בנכסים עוקבי מדדים, בהם נגבים דמי ניהול משתנים על ידי הגוף המוסדי בהתאם לתשואה שהושגה.
אשכול 3 - מסלולי השקעות ישירות בנכסים סחירים (מסלולים בדמי ניהול קבועים וללא עמלות ניהול חיצוני למעט כמפורט בתקנות הוצאות ישירות) - מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות בנכסים סחירים.
אשכול 4 - מסלולי השקעה עוקבי מדדים (מסלולים בדמי ניהול קבועים וללא עמלת ניהול חיצוני למעט כמפורט בתקנות הוצאות ישירות) - מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות במכשירים עוקב מדדים.
אשכול 5 - מסלולי השקעה אמונה וקיימות (מסלולים בדמי ניהול קבועים והוצאות ישירות) - מסלולי השקעה שמתמחים בניהול השקעות בהתאם לכללי הלכה דתית או השקפת עולם בתחומי הקיימות והסביבה.

להלן מיפוי של כל מסלולי ההשקעה הקיימים במוצר:

הודעות על מיזוג ושינוי מדיניות:

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ומגדל חברה לביטוח בע"מ נערכות בימים אלה להתאמת מסלולי ההשקעה הקיימים בפוליסות הביטוח והחיסכון, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של החברה בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בחוזר "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" (2022-9-30) ובמסמך "רשימת מסלולי השקעה" (שה. 2024-1471).

במסגרת ההערכות יבוצעו סגירה, מיזוג מסלולי ההשקעה ושינויי התמחות ומדיניות של מסלולים, למסלולים אשר אינם מותרים בניהול החל מיום 1.7.2024

להודעות המלאות בקרנות הפנסיה לחץ כאן >>
להודעות המלאות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות לחץ כאן >>

מבוטחים בפוליסות ביטוח וחיסכון אשר כספם מושקע במסלול " מגדל מסלול חו"ל" קיבלו בימים אלה הודעה על סגירת המסלול והעברת הכספים למסלול השקעה "עוקב מדדים- גמיש" החל מה- 1.7.2024.

כמו כן, מבוטחים אשר במסלולי ההשקעה בפוליסות שברשותם בוצע שינוי מהותי במדיניות ההשקעה קיבלו גם כן הודעות המפרטות את השינויים הצפויים החל מה- 1.7.2024.

שאלות ותשובות