דלג לתוכן
תביעות קרנות פנסיה

מידע והכוונה להגשת בקשה לקצבת זקנה

לקראת הפרישה לגמלאות, בוודאי עולות בראשך שאלות, תהיות והתלבטויות- איך תעבור את תקופת החיים החדשה? איך נכון להתנהל עם הכספים הפנסיונים שנצברו לאורך השנים? איך התקופה הזו תשפיע על ההתנהלות הכלכלית? על הזוגיות? על חיי החברה שלכם?
לא פלא. תהליך הפרישה לגמלאות הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחייו של אדם, השלכותיו מביאות שינויים רבים ועמוקים בתחומים של כסף ורמת חיים, תעסוקה, זוגיות, דימוי עצמי ועוד.
לכן עבור תהליך משמעותי זה, פרשנו בפניו את הנקודות החשובות לקראת קבלת החלטה ואת האפשרויות העומדות בפניך לפני הגשת בקשה לקבלת קצבת זקנה.
אנו ממליצים לך לפני קבלת החלטה, להתייעץ עם בעל רישיון לייעוץ פנסיוני. לתשומת ליבך, לאחר קבלת קצבת הזקנה הראשונה, לא ניתן יהיה לשנות את הבחירות כמפורט להלן.

מי זכאי לקצבת זקנה?
כל עמית בקרן הפנסיה של מגדל מקפת שעומדים לרשותו כספים בקרן ושגילו הוא 60 ומעלה.
קצבת הזקנה תשולם לפנסיונר לכל ימי חייו.

הגשת הבקשה לקבלת קצבת זקנה
אם אתה עמית מבוטח (עמית עם כיסוי ביטוחי), שישה חודשים לפני הגיעך לגיל שבו מסתיים הכיסוי הביטוחי, ישלח אלייך מכתב הכולל פירוט של האפשרויות העומדות לרשותך.
אם אתה עמית לא מבוטח (עמית ללא כיסוי ביטוחי) – שישה חודשים לפני הגיעך לגיל פרישת חובה (67) ישלח אלייך מכתב כאמור.

חשוב שתדע/י -
מועד הזכאות הראשון לקצבת הזקנה הינו החל מ ה 1 לחודש המצויין בטופס הבקשה לקבלת קצבת זקנה ובלבד שמועד זה חל לאחר אישור הבקשה על ידי החברה המנהלת. קצבת הזקנה משולמת בפועל מדיי סוף חודש בגין חודש הקצבה (ולא יאוחר מהיום השלישי לחודש העוקב לחודש שבשלו משולמת הקצבה).
יחד עם זאת באפשרותך לבקש בטופס הגשת בקשה לקצבת זקנה תשלום נוסף של עד 3 חודשי קצבה לתקופה שקדמה למועד בקשתך ובלבד שתקופה זו חלה לאחר הגיעך לגיל 60.

לטופס בקשה לקבלת קצבת זקנה>> 

לתשומת ליבך:
לטפסי הבקשה לקצבת זקנה מצורף דף הנחיות הכולל פירוט של המסמכים שיש לצרף, על מנת לייעל את הטיפול בבקשתך ולמסור לך תשובה מהירה , אנו ממליצים לצרף את כל המסמכים המבוקשים במעמד הגשת הבקשה.

איך תחושב קצבת הזקנה?
קצבת הזקנה תחושב על ידי חלוקת יתרת הזכאות הצבורה למועד הפרישה (יתרת החיסכון) במקדם המרה לקצבת זקנה, כפי שנקבע בתקנון קרן הפנסיה.
מקדם ההמרה מושפע ממספר אפשרויות לבחירה במועד הגשת הטפסים לקבלת קצבת זקנה.

האפשרויות לבחירה במועד הפרישה שישפיעו על גובה קצבת הזקנה:

1. גיל תחילת תשלום קצבת הזקנה - ככל שמועד תחילת קבלת קצבת הזקנה מאוחר יותר כך תגדל קצבת הזקנה החודשית שתשולם לך.
2. בחירה בתשלומי קצבה מובטחים - באפשרותך לבחור בהבטחת קצבאות לשאירים /למוטבים/ליורשים במקרה חלילה של פטירה.

להלן אפשרויות הבחירה בהבטחת קצבאות: 60 חודשים, 120 חודשים, 180 חודשים, 240 חודשים, הבטחת תשלומים עד גיל 87.
התנאים לבחירה בהבטחה:
• גיל העמית בתום תקופת ההבטחה לא יעלה על 87.
• העמית לא היה זכאי לקצבת נכות ב 24 החודשים שקדמו לפרישתו.

במקרה שפנסיונר לא הותיר אחריו שאירים (אלמנה, יתומים מתחת לגיל 21 ועוד), ומינה מוטבים, במקרה פטירה במהלך תקופת הבטחה, יהיו המוטבים זכאים לקבלת הערך המהוון של יתרת הקצבאות עד לתום תקופת ההבטחה באופן חד פעמי.

דוגמא להמחשה:
קצבת הזקנה של פנסיונר היא 5,000 ₪, במועד פרישתו ביקש שבמקרה פטירה אלמנתו תקבל קצבה בגובה 40%, במקרה זה גובה קצבת שאירי הפנסיונר לאלמנה תהיה 2,000 ₪ ותשולם לה לכל ימי חייה

האם במקרה פטירת פנסיונר ישנה זכאות לתשלומים נוספים מלבד קצבת שאירי פנסיונר?
ייתכן שכן. במועד הפרישה בוחר הפנסיונר באם הוא מעוניין ב"הבטחת קצבאות", המשמעות היא שאם בחר בהבטחה לתקופה מסויימת ונפטר בטרם שולמה לו קצבת זקנה עבור תקופה זו, יהיו זכאים שאיריו או מוטביו (בחלוקה לפי אחוזים שקבע הפנסיונר) לתשלום נוסף בגין התקופה שנותרה עד לתום תקופת ההבטחה שנבחרה. אם אין שאירים או מוטבים ישולם הסכום ליורשים.

דוגמאות להמחשה:
1. לאחר שנות עבודה רבות פנסיונר פרש והחל לקבל קצבת זקנה החל מ 01/01/2018 במועד פרישתו בחר הפנסיונר באחוז קצבה לאלמנה בגובה 60% ובהבטחת קצבאות ל 120 קצבאות. ב 01/01/2021 נפטר הפנסיונר. במקרה זה תהיה אלמנתו זכאית להבטחת תשלומים עד 31/12/2027 – כלומר, עד ל- 31/12/2027 תקבל קצבה מלאה (100%) כפי שקיבל הפנסיונר ולאחר מכן והחל מ 01/01/2028 תהיה זכאית לקצבה בגובה 60% מקצבת הזקנה של המנוח לכל ימי חייה. לחילופין, האלמנה יכולה לבחור לקבל קצבה בשיעור 60% גם בתקופת ההבטחה ולכל ימי חייה ולקבל את יתרת ה- 40% מקצבת הזקנה בסכום חד פעמי המחושב על ידי היוון הקצבאות עד לתום תקופת ההבטחה.
2. לאחר שנות עבודה רבות פנסיונר (ללא בן/בת זוג) פרש והחל לקבל קצבת זקנה החל מ 01/01/2015, במועד פרישתו בחר הפנסיונר בהבטחת קצבאות לתקופה של 240 חודשים. למרבה הצער, ב 01/01/2020 נפטר הפנסיונר. במקרה זה יהיו זכאים המוטבים שקבע הפנסיונר, לקבל את יתרת הקצבאות בסכום חד פעמי המחושב על ידי היוון הקצבאות עד לתום תקופת ההבטחה.

3. היוון קצבאות - משמעות פעולה זו היא קבלה של חלק מהקצבה לה זכאי מבוטח בתשלום חד פעמי שישולם לו במועד תשלום הקצבה הראשונה. להלן אפשרויות ההיוון העומדות לבחירה:

- היוון של חלק הקצבה העולה על סכום הקצבה המזערי הידוע במועד הגשת ההיוון (נכון לתקנון 04/2021 סכום הקצבה המזערי הינו 4525 ₪)

דוגמה להמחשה:

פנסיונר שזכאי לדוגמה לקצבת זקנה בגובה 6,000 ₪, מעוניין לבצע היוון של 1,475 ₪, במקרה זה במועד תשלום הקצבה הראשונה יקבל סכום חד פעמי של 277,561 ₪ וקצבה חודשית בגובה 4,525 ₪.

  - במקרה שבו סכום קצבת הזקנה נמוך או שווה לסכום הקצבה המזערי ניתן לבצע היוון של עד 25% מגובה הקצבה ולתקופה של עד 5 שנים.

דוגמה להמחשה:
פנסיונר שזכאי לדוגמה לקצבת זקנה בגובה 2,000 ₪, מעוניין להוון 500 ₪ לתקופה של 5 שנים. לכן במועד פרישתו יקבל קצבת זקנה של 1,500 ₪, סכום חד פעמי של 27,149 ₪ לאחר 5 שנות קבלת קצבת זקנה תעלה קצבת הזקנה שלו חזרה ל 2,000 ₪.

4. בקשה לתשלום קצבה בגין תקופה נוספת
באפשרותך לבחור במועד תחילת קבלת קצבת הזקנה בתשלום נוסף של עד 3 חודשי קצבה נוספים.
בחירה זו תוביל להקטנת קצבת הזקנה המשולמת.

מהי קצבת מינימום?
במקרה שבו קצבת הזקנה נמוכה מ 5% מהשכר הממוצע במשק, רשאית החברה המנהלת לגבות דמי ניהול בגובה 6% מההפרש שבין סכום קצבת המינימום לבין הקצבה לה זכאי הפנסיונר.

דוגמה להמחשה:
גובה קצבת הזקנה מקרן הפנסיה היא 350 ₪. מכיוון שסכום זה נמוך מגובה קצבת המינימום כהגדרתה בתקנון הקרן (528 ₪ נכון ל 04/2021) רשאית החברה המנהלת לגבות דמי ניהול בסך של 10.68 ש"ח לפי החישוב הבא:   

                                   528-350 = 178                                 
                                          
                                           ||                                         

                                         V                                       

                          178*6% = 10.68 ₪                         

 
קבלת הסבר נוסף בנוגע לזכויות לפני קבלת קצבת הזקנה
לתשומת ליבך, סוכן הביטוח שלך או נציגנו יוכלו לסייע לך למימוש זכויותיך בפרישה.
מגדל מעמידה לרשותך את השירותים של המרכז לניהול פרישה "חיים חדשים" לצורך הכוונה על מיצוי זכויותיך ותכנון תהליך הפרישה. השירות אינו כרוך בתשלום .
לקבלת פרטים ניתן לפנות לסוכן הביטוח שלך במגדל או למוקד חיים חדשים בטל: 076-8866500 או במייל NewHaimReqest@migdal.co.il.

הגשת בקשה לקצבת זקנה
באפשרותך להגיש בקשה לקבלת קצבת זקנה באמצעות כתובת המייל mokedgimla@migdal.co.il או בפקס 03-5688916 או באמצעות דואר ישראל בכתובת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, ת.ד 3778 קריית אריה פתח תקווה מיקוד 4951106 עבור תפעול תשלומי גמלה ופנסיה אגף תפעול חסכון ארוך טווח.
לצורך בירורים נוספים וכן לאחר הגשת בקשה לקצבת זקנה ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות – מוקד גמלאים בטלפון 076-8866215 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00

ללוחות זמנים לטיפול בבקשה לקבלת קצבת זקנה>>

אנו מאחלים לך בריאות טובה ואריכות ימים
מכלול זכויות העמית ו/או שאיריו מעוגן בתקנון קרן הפנסיה כפי שהוא מעת לעת. תקנון המאושר על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ובכפוף להוראות הדין.
כל האמור לעיל נמסר כמידע בלבד ולא נועד לצורך קבלת החלטה בדבר כדאיות הפעולה ואינו בגדר ייעוץ פנסיוני, המלצה או הנחיה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן.
את תקנון קרן הפנסיה ניתן למצוא כאן 
המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים ולגברים כאחד.