דלג לתוכן

 

התשלומים השוטפים אותם יש לשלם לחברה כמפורט בדף פרטי הביטוח, הכוללים את התוספות שתיקבענה על ידי החברה ככל שתיקבענה, עקב מצבו הבריאותי של המבוטח ו/או סיכונים מיוחדים הקשורים במבוטח לרבות: עדכונים בשיעור דמי הביטוח כאמור בדף פרטי הביטוח בהתאם למסלול תשלום דמי הביטוח, תשלומים בגין הפרשי הצמדה בהתאם לתנאי ההצמדה בפוליסה , תשלומים בגין חוב דמי הביטוח וכל שינוי אחר שייערך בדמי הביטוח ככל שייערך בהתאם לתנאי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף