דלג לתוכן
ביטוח בריאות

תקופת המתנה - מילון ביטוח בריאות

תקופה רצופה המתחילה מיד לאחר קרות מקרה הביטוח ואשר בגינה אין המבוטח זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו, אלא רק לאחר סיומה. הפיצוי או השיפוי ישולם מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך המצב המזכה את המבוטח בקבלתו עפ"י תנאי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות