דלג לתוכן
ביטוח בריאות

דף פרטי ביטוח - מילון ביטוח בריאות

דף המצורף לפוליסה המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה והכולל בין היתר, את מספר הפוליסה, פרטי המבוטחים, מועד תחילת תקופת הביטוח ותקופת הביטוח לגבי כל מבוטח, דמי הביטוח שיש לשלם לחברה, גבולות אחריות של החברה, הכיסויים הכלולים בפוליסה, ופרטים נוספים הנוגעים לביטוח ו/או לכל מבוטח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף