דלג לתוכן
ביטוח בריאות

יתרת הבונוס המצטבר - מילון ביטוח בריאות

יתרה תחשיבית של הבונוסים, אשר נזקפת לזכות הפוליסה או לחובתה בפוליסה משתתפת ברווחי תיק ההשקעות, ואינה עומדת לחלוקה אלא מתווספת או נגרעת לסכומים שיגיעו על-פי הפוליסה בעת תשלומם. יתרת הבונוס המצטבר מחושבת בהתאם לתוצאות השקעת כספים מהפרמיות בתיק ההשקעות בניכוי דמי ניהול (בשעור 1% אלא אם נקבע אחרת בפוליסה) וריבית תעריפית (בגובה 2.5%).

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות