דלג לתוכן
תביעות ביטוח רכב

הגשת תביעה למקרה שרכבך ניזוק בתאונת דרכים 

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

להגיש תביעה אונליין למקרה שרכבך ניזוק בתאונת דרכים באופן קל ופשוט.

באפשרותך להגיש טופס ידני או באמצעות סוכן הביטוח שלך. למילוי טופס ידני >

2. מסמכים שיש לצרף

א. טופס הגשת תביעה הודעה על תאונת דרכים הכולל תיאור מקרה מפורט וברור ובצירוף שרטוט.

ב. צילום רישיון נהיגה (על שני צדדיו) של הנהג ברכב, בעת האירוע.

ג. צילום רישיון רכב.

ד. במידה והרכב בגינו הוגשה התביעה, משמש עסק, יש להעביר אישור מרו"ח לגבי שיעור קיזוז מע"מ על הוצאות הרכב. 

ה. אישור משטרה (במקרים כגון גניבת רכב או נזק לרכב בזדון).

את המסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף פרטים על התביעה: מספר תביעה (הרשום לעיל) ות"ז של התובע. רצוי להוסיף מספר פוליסה, מספר רכב ותאריך אירוע (ככל שהם רלוונטיים ונמצאים ברשותך):
בדואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ לידי מחלקת תביעות רכב, ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה. מיקוד 4951106.
בפקס: 03-5637839
דוא"ל: cart@migdal.co.il

3. מה יקרה בהמשך ...

א. פתיחת התביעה בחברה: התביעה תיפתח בחברה עם קבלת טופס תביעה או מסירת הודעה מתאימה על האירוע.

ב. תישלח הודעה למבוטח על פתיחת התביעה בחברה. בסמוך למועד קבלת ההודעה על האירוע בחברה, יישלח לתובע אישור על כך שתיק התביעה בחברה התקבל בצירוף ערכת המדריך לתובע.

ג. מינוי שמאי:

  • עליך לבחור שמאי רכב מרשימת שמאי החוץ של החברה >
  • באפשרותך לבחור בשמאי "אחר" (כל שמאי שאינו "שמאי בית או שמאי חוץ") וזאת בתנאי שתאפשר לשמאי מטעם החברה לבדוק את הרכב לפני תיקון הרכב או מכירת הרכב. לעניין הליך מינוי שמאי, ראה את תנאי הפוליסה ו - "דף הסבר לבחירת השמאי והליך השומההמצורף לפוליסה.
  • הליך בירור התביעה:

- עריכת אומדן נזק ראשוני יבוצע ע"י שמאי החוץ אשר נבחר על ידך לבדיקת הרכב. עותק מהאומדן יימסר לך, לחברתנו ולמוסך.
- קבלת מידע ומסמכים ראשוניים מהתובע.
- קבלת דוח שמאי.
- שלמת מידע ומסמכים נוספים הנחוצים לבירור התביעה ככל הנדרש: מכתב לתובע הכולל פרוט של המסמכים שהתקבלו בחברה ו/או מידע/מסמכים שהתבקשו וטרם התקבלו. 

ד. כאמור לעיל, הנך רשאי לבחור בשמאי אחר (שמאי פרטי) וזאת בתנאי שתאפשר לשמאי מטעם החברה לבדוק את הרכב טרם תיקונו ובטרם החלטה בדבר הכרזתו כאובדן גמור או אובדן להלכה.

ה. לידיעתך, דף ההסבר הנ"ל מפרט, בין היתר, את זכויותיך ביחס לבחירת שמאי חוץ או שמאי אחר וההבדלים ביניהם. 

ו. באפשרותך לקבל את הרשימה המעודכנת של שמאי החוץ באמצעות פקס/דואר אלקטרוני/פניה טלפונית לחברה/אתר האינטרנט של החברה.

ז. ברור החבות והיקפה: מהמועד שהיו בידי החברה כל המידע והמסמכים שהחברה דרשה מהתובע לשם ברור התביעה ותוך 30 יום, תקבל החברה את אחת מההחלטות הבאות:

- אישור/תשלום התביעה ומשלוח הודעה בהתאם.
- תשלום חלקי ומשלוח הודעה בהתאם.
- הודעת פשרה ומשלוח מכתב בהתאם.
- הודעת המשך בירור תישלח במקרים בהם נדרש לחברה פרק זמן נוסף לבירור התביעה.
- דחיית התביעה ומשלוח הודעה בהתאם.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת  SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 076-8866630 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

מבוטח נכבד,
במידה ורכבך הוכרז ע"י השמאי כ"אובדן להלכה" או "אובדן גמור" עקב אירוע לגביו קיים כיסוי ביטוחי, באפשרותך למכור את הרכב/שרידיו באמצעות אחד ממגרשי הרכב המורשים הפועלים עם חברתנו. מכירת הרכב/שרידיו לאחד ממגרשים אלו תאפשר לך לקבל שווי רכב/שרידים סביר ממגרש מורשה ע"י משרד התחבורה. 
לתשומת ליבך, בשלב בירור התביעה, החברה מבצעת בדיקה של סבירות הסכום שהתקבל ע"י המבוטח בעת מכירת רכבו/שרידיו למגרש הרכב. ככל שהנך מעונין בכך, עליך לפנות בעניין זה למוקד תביעות רכב בטלפון: 076-8866630 בציון בקשתך זו. 
מובהר כי מכירת הרכב/שרידיו על ידך ו/או מי מטעמך למגרש רכב הפועל עם חברתו, אינה מהווה הכרה ו/או הסכמה ו/או הודעה מכל סוג שהוא של החברה בכיסוי הביטוחי אשר יבחנו לגופו של עניין בכפוף ובהתאם לתנאי הפוליסה.

מוקד תביעות