דלג לתוכן
ביטוח רכב

מקרה ביטוח - מילון ביטוח רכב

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב במפרט, לרבות האביזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש רכב בלעדיהם, למזגן האוויר שבו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח, לאביזרים הנמצאים בו מכוח הדין או לאביזרים הצמודים אליו שנקובים במפרט (להלן - הרכב), כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסויים אלה, כולם או חלקם, בשלב הצעת הביטוח, באמצעות הודעה מפורשת שתצוין ברשימה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף