דלג לתוכן
 ביטוח רכב

ביטוח כפל לרכב - מילון ביטוח רכב

אם בוטח כלי הרכב בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך. בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד, לחוד על מלוא סכום הביטוח, ובינם לבין עצמם הם ישאו בתשלום תגמולי הביטוח לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף