דלג לתוכן
 ביטוח רכב

תגמולי ביטוח רכב (פיצוי) - מילון ביטוח רכב

תגמולי ביטוח רכב הינו הסכום שישולם למבוטח במקרה של אירוע ביטוחי ובהתאם לתנאי הפוליסה. מבטח רשאי לפצות מבוטח בפיצוי כספי או באמצעות רכב אחר שינתן למבוטח תמורת רכבו שנגנב או ניזוק, כל עוד ערכו של הרכב החדש לא יפחת מזה של הרכב שנגנב או ניזוק, לפני קרות אירוע הביטוח. תגמולי ביטוח רכב משולמים תוך 30 יום ממועד מקרה הביטוח ובתנאי שהוגשו במלואם כל הטפסים והמסמכים לתשלום התביעה. באם הרכב נגנב, מועד תשלום תגמולי ביטוח רכב יהיה באם הרכב לא נמצא תוך 45 יום מיום הגניבה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף