דלג לתוכן
ביטוח עסקים

 

האחריות של נושאי משרה בחברה קבועה כיום בחוק החברות ועיקרה חובת הזהירות וחובת האמונים. חובת הזהירות היא החובה להימנע מרשלנות כלפי החברה, צדדים שלישיים (ובכללם בעלי מניות ונושים). היא קובעת שנושא המשרה יפעל ברמת מיומנות של נושא משרה סביר באותה עמדה ובאותן נסיבות. פוליסה המכסה תביעות המוגשות נגד דירקטורים ונושאי משרה של החברה, בגין הפרה של חובה, רשלנות, הצהרות שווא, טעויות, השמטות וכו' במסגרת מילוי תפקידם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף