דלג לתוכן
טופס 161 החדש

טופס 161 - סיום העסקה ופרישה

כל מה שצריך לדעת על טופס 161 החדש

טופס 161 הוא טופס סיום העסקה ופרישה שמקבל כל עובד בסיום עבודתו אצל מעסיק.
זהו טופס של רשות המיסים המפרט את סך כספי הפיצויים שהפריש המעסיק עבורך, ומטרתו להסדיר את מיסוי כספי הפיצויים שמגיעים לך ממעסיקך.
זהו טופס חשוב שעשוי להשפיע על הזכויות שלך, על גובה הקצבה העתידית לפרישה, על הטבות המס בפרישה ועוד.
עם סיום העסקה ו/או בעת פרישה, המעסיק מחויב למלא טופס 161 עבורך ולהעבירו חזרה אליך לצורך מילוי.
לאחר מכן על המעסיק לאשר את תקינות הפרטים והסכומים ולהעבירו לחברת הביטוח והגורמים הרלוונטיים את הטופס המלא חתום ולמלא את יתר הנתונים,
על המעסיק להעביר את הטופס מלא וחתום למבוטח, ובאחריות המבוטח להעבירו אל הקופות המשלמות.

איך ממלאים נכון את הטופס?

הטופס מורכב משלושה חלקים:

חלק א׳: באחריות המעסיק
חלק זה מכיל נתונים אינפורמטיביים שממלא המעסיק: נתונים אישיים, תקופת עבודתך וכספי הפיצויים שצברת.

חלק ב׳: באחריות העובד
בחלק זה תמלא מה ברצונך לעשות בעת סיום העבודה עם כספי הפיצויים ומענקי הפרישה המגיעים לך ממעסיקך.
חלק זה מכיל שתי חלופות עבורך:
חלופה א' – רצף קצבה ברירת מחדל כלומר, הפיצויים מיועדים למטרת תשלום קצבה.
חלופה ב' – יש למלא חלופה זו ולהחזיר למעסיק. במקרה ולא מתקיימים התנאים לבחירה כברירת מחדל ברצף קצבה או במקרה בו מעוניינים להורות באופן אקטיבי על הבחירה ביחס למענקים העומדים לרשותך.

 באחריותך למלא את הסעיפים הבאים:
סעיף ב.1 - פירוט הבקשות ביחס למענקים שהועמדו לרשותך- סכום מענק פטור/ סכום מענק חייב/ סכום לרצף קצבה/ סכום לרצף פיצויים.
וסעיף ב.3 - הצהרה וחתימה של העובד.

חלק ג׳: באחריות המעסיק
חלק זה מסכם את בחירתך בהתאם למה שמילאת בחלק ב' של הטופס.
שאם לא מילאת את חלק ב' המעסיק ימלא בחלק ג' את חלופה א' המשמעות היא בחירה ברצף קצבה ועליך להעביר אל הקופה את עמודים 1-4 של הטופס.
במידה ומילאת את חלק ב' המעסיק ימלא בהתאם את חלק ג' חלופה ב' ובהתאם עליך להעביר לקופה את כל הטופס על כל חלקיו, במידת הצורך המעסיק יפנה אותך לפקיד שומה.
במידה וקיים סכום מענק חייב במס והמעסיק ציין 0% או לא ציין כלל, ינוכה מס מירבי של 47%.

דברים שחשוב לדעת על טופס 161

  • באחריותך למלא את חלק ב' בטופס ולהחזירו חתום למעסיק בהקדם.
  • עם קבלת הטופס הסופי והחתום על ידי מעסיקך, יהיה עליך להעבירו לקופות השונות שרשומות בטופס.
  • מומלץ וחשוב לשמור את הטופס עבור כל החלטה שתהיה בעתיד.
  • אם הועסקת אצל מספר מעסיקים כל מעסיק ימלא טופס זה בנפרד.

שאלות ותשובות בנושא טופס 161 החדש

משיכת כספי פיצויי פיטורים בקופות הגמל, פוליסות ביטוח המנהלים וקרנות הפנסיה של העובד.

ישנם מספר מקרים בהם תידרש לפנות לפקיד שומה על מנת לקבלת הנחיות לניכוי המס ולהעבירם לקופות השונות.
להלן חלק מהמקרים:
1. במידה ולא תעביר/י למעסיקך את חלק ב' של הטופס ("הודעת העובד") וכן סכומי הפיצויים עוברים את התקרה לרצף קצבה ברירת מחדל או שהינך זכאי לקבלת מענק מהמעסיק שאינו משולם מקופת גמל לקצבה.
2. באם הינך שכיר/ה בעל/ת שליטה.
3. במקרה בו הסכומים שציינת בחלק ב' של הטופס ("הודעת עובד") אינם תואמים לסכומים שציין המעסיק בחלק א'.
4. במידה והינך מעוניין/ת לבצע פריסת מס / רצף פיצויים.
5. במידה והגשת קיבוע זכויות או ביצעת רצף פיצויים אצל מעסיקים קודמים או בגין אותה תקופת עבודה, קיבלת מענקים פטורים ממעסיקים אחרים.

ולסיכום, חשוב למלא את הטופס לאחר שהתייעצת ושקלת את כל האפשרויות.

*האמור איננו מהווה ייעוץ או הנחיה.
 הכללים הקובעים לצורך מילוי טופס 161 החדש הינם אך ורק הכללים אשר מפורסמים על ידי רשות המיסים.

סעיף ב.1 - פירוט הבקשות ביחס למענקים שהועמדו לרשותך- סכום מענק פטור/ סכום מענק חייב/ סכום לרצף קצבה/ סכום לרצף פיצויים.
וסעיף ב.3 - הצהרה וחתימה של העובד.

רצף קצבה מייעד את כספי הפיצויים להוות חלק מפנסיית הזקנה בעתיד ובכך עשוי להגדיל באופן משמעותי את הקצבה הצפויה לך.

להחלטה זו בסיום העבודה יש השלכות, היות ואם בעתיד תתחרט/י ותחליט/י למשוך חלק מפיצויים אלו כסכום חד פעמי, תצטרך/י לבצע "חרטה מרצף קצבה" ולמשוך את כל כספי הפיצויים שהופקדו מאותו מעסיק, מבלי להשאיר חלק מהם לקבלת קצבה. אם את/ה סבור/ה שתרצה/י למשוך חלק מכספי הפיצויים כסכום חד פעמי, יש לחשוב האם לבחור באפשרות זו מלכתחילה.
חשוב לציין כי אם יוחל רצף קצבה ברירת מחדל, בעת סיום העבודה לא ינוכה מס מפיצויים אלו אף אם חלקם חייבים במס (בתשלום קצבה מכספים אלו בעתיד, מס ינוכה ככל ויידרש).

משיכת כספי פיצויי פיטורים בקופות הגמל, פוליסות ביטוח המנהלים וקרנות הפנסיה של העובד.