דלג לתוכן
אודות יוזמה
אודות יוזמה

יוזמה - תשואות, דמי ניהול ועמלות

תשואות

קרן הפנסיה "יוזמה קרן פנסיה לעצמאים" (להלן: "יוזמה") הינה קרן פנסיה ותיקה מקיפה, שקיבלה אישור, על פי תקנות מס-הכנסה
(כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964 שמספרו 414. קרן הפנסיה סגורה למצטרפים חדשים. 

* תשואה נומינאלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול מהנכסים. אין בתשואות העבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
ניתן לקבל מידע נוסף על פעולות הקרן, מסמכי היסוד שלה ודו"חות כספיים מבוקרים במשרדי הקרן.