דלג לתוכן
אודות יוזמה
אודות יוזמה

יוזמה - הנחיות למשיכת כספים מחשבונות קטנים בפטור ממס

בעקבות החקיקה החלה על קופת גמל לתגמולים ופיצויים וקופת גמל לחיסכון

משרד האוצר יזם מהלך שיאפשר לבעל כספים מחשבונות קטנים למשוך את כספו בפטור מלא ממס. אפשרות זו נקבעה בחקיקה אשר תחילתה ביום 1.1.2016. החקיקה חלה על קופת גמל לתגמולים ופיצויים, קופת גמל לחסכון וקרן פנסיה ותיקה.
מדובר על כספים מחשבונות קטנים - שסך ערכי הפדיון בהם, אינו עולה על סך של 8,000 ₪ נכון ליום הקובע ולא הפקידו כספים החל מ- 01/01/2014 ואילך.

"היום הקובע":

1. בקשה שהוגשה עד ליום 31.3 בשנה קלנדרית - יהיה היום הקובע 31.12 לשנה שקדמה לשנה הקודמת לשנה שבה הוגשה הבקשה.

2. בקשה שהוגשה מיום 1.4 בשנה קלנדרית - יהיה היום הקובע 31.12 לשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה.

הנחיות למימוש הזכאות:

1. נדרש להמציא את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה למשיכת כספים מיוזמה קרן פנסיה לעצמאים  - מלא וחתום.
  • צילום תעודת הזהות של העמית.
  • אסמכתא בנקאית על פרטי חשבון הבנק של העמית - אחד מהשניים: תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק הכוללים: שם מלא, מספר תעודת זהות ומספר חשבון הבנק לזיכוי. עבור עמית שאינו מנהל חשבון בנק, ניתן לקבל התשלום באמצעות המחאה.

2. יש לשלוח את המסמכים בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס לפי הפרטים שלהלן:

כתובת: "מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ", רחוב היצירה 2 פתח תקוה מיקוד: 49512 או ת.ד. 3778 קרית אריה, פתח תקוה 4951106

כתובת דואר אלקטרוני: mokedpe@migdal.co.il

פקס: 03-9201030

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאות למשיכת הכספים ניתן לפנות למוקד השירות של חברתנו בטלפון 03-9201010 שלוחה 8.