דלג לתוכן
תביעות קרנות פנסיה

מידע והכוונה להגשת בקשה לקצבת שאירי פנסיונר

במקרה בו פנסיונר שקיבל קצבת זקנה חודשית נפטר, ייתכן כי תהיה זכאות לקבלת כספים נוספים.

שאירי פנסיונר בקרן הפנסיה הם:
- אלמן/נה – מי שהיה בן זוג של פנסיונר במועד פרישתו והקצבה ששולמה לפנסיונר חושבה על פי נתוניו. בן זוג לעניין זה הוא מי שהיה נשוי לפנסיונר או שערכאה שיפוטית מוסמכת או החברה המנהלת הכירה בו כידוע בציבור של הפנסיונר (בכפוף להכרה של המוסד לביטוח לאומי בו כידוע בציבור)
- יתום - ילדו של פנסיונר שנפטר בטרם מלאו לו 21 שנים, שקצבת הזקנה ששולמה לפנסיונר חושבה על פי נתוניו או בן עם מוגבלות כפי שמוגדר בתקנון הקרן שקצבת הזקנה ששולמה לפנסיונר חושבה על פי נתוניו.

כדאי לדעת 
הפנסיה תשולם לאלמן/נה לכל ימי חייו/חייה ולא תיפסק במקרה של נישואים מחדש. 

שאלות, תשובות ודוגמאות

באפשרותך להעביר את המסמכים באמצעות כתובת המייל mokedgimla@migdal.co.il - בפקס 03-5688916 או באמצעות דואר ישראל בכתובת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, ת.ד 3778 קריית אריה פתח תקווה מיקוד 4951106 עבור תפעול תשלומי גמלה ופנסיה אגף תפעול חסכון ארוך טווח.

לצורך בירורים נוספים וכן לאחר הגשת בקשה לקצבת זקנה ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות – מוקד גמלאים בטלפון 076-8866215 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00

להלן לוחות זמנים לטיפול בבקשה לקצבת זקנה ושאירי פנסיונר >>

אנו מאחלים לך בריאות טובה ואריכות ימים
מכלול זכויות העמית ו/או שאיריו מעוגן בתקנון קרן כפי שהוא מעת לעת.
כל האמור לעיל נמסר כמידע בלבד ולא נועד לצורך קבלת החלטה בדבר כדאיות הפעולה ואינו בגדר ייעוץ פנסיוני, המלצה או הנחיה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן.
את תקנון קרן הפנסיה ניתן למצוא כאן 

המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים ולגברים כאחד.