דלג לתוכן
תביעות קרנות פנסיה
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה לתשלום פנסיית נכות - מקפת אישית

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

במקרה של נכות (אובדן כושר עבודה) מעניקה קרן הפנסיה פיצוי המשולם מדיי חודש בתקופת הנכות ועד לגיל הפרישה. נכה הינו מי שכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו. תקופת נכות הינה תקופה העולה על 3 חודשים. הנכות יכולה להיות חלקית או מלאה וקצבת הנכות תהיה בהתאם לחלקיות הנכות, לתקופה זמנית או לצמיתות. לצורך הגשת הבקשה לאישור קצבת נכות, יש למלא טפסים ולצרף מסמכים מתאימים. באפשרותך להגיש הבקשה באופן דיגיטלי ולצרף המסמכים הנדרשים בתהליך. הגשת הבקשה באופן דיגיטלי תאפשר טיפול מהיר יותר בבקשתך.

באפשרותך למלא את הטופס הבא: בקשה לתשלום פנסיית נכות (אובדן כושר עבודה) >

2. מסמכים שיש לצרף

א. נספח א' לטופס התביעה - נועד למילוי על ידי העמית. יש למלא את הפרטים האישיים ואת השאלון המצורף.

ב. נספח ב' לטופס התביעה - נועד למילוי בידי הרופא המטפל.

ג. תצלום תעודת הזהות של העמית.
*במידה ומדובר בתעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צידי התעודה.

ד. טופס "הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה" חתום על ידי בעל החשבון/חתום על ידי הבנק.

לתשומת ליבך,
כאשר גובה הפיצוי החודשי הינו עד 10,000 ₪, יש להמציא לחברתנו תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק, בהם מופיעים פרטי הזיהוי של העמית.

ה. טופס "ויתור על סודיות רפואית" חתום, כולל סעיף "עד לחתימה" (עד לחתימה יכול להיות - עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/מורשה חתימה בבנק/סוכן ביטוח בצירוף חותמת/מספר רישיון סוכן) .

ו. אם הינך שכיר, יש לצרף אישור מהמעסיק על היקף המשרה ותאריך הפסקת עבודה >

ז. סיכום מחלה מרופא מטפל המעיד על תחילת המחלה/התאונה בגינה מוגשת הבקשה.

ח. סיכום אשפוז, מסמכים רפואיים וכן פרוטוקול הועדה של המוסד לביטוח לאומי באם הוגשה תביעה.

ט. אישורים על חופשת מחלה מרופא מומחה המטפל לתקופה רצופה.

י. 12 תלושי שכר אחרונים שקדמו למועד אירוע הנכות.

יא. לאישה נשואה שהינה עקרת בית - יש לצרף טופס 619 "פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי בריאות מהפנסיה" >

יב. טופס 101 של מס הכנסה - הצהרה על הכנסות אחרות. להלן הסבר תמציתי בנוגע למילוי הטופס 101:
בהתאם לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים חייב כל מקבל קצבה למלא טופס 101 בעת תחילת קבלת קצבה וכן בתחילת כל שנת מס. בטופס זה נרשמים פרטיך האישיים ופרטים בדבר הכנסות נוספות המשפיעים על חישוב המס.

תשומת ליבך לחובת המילוי בחלק ה' בטופס - "פרטים על הכנסות אחרות":

  • במידה והנך מצהיר בטופס 101 כי אין לך הכנסות נוספות, ניכוי המס יחושב ע"פ מדרגות מס רגילות בקיזוז הזיכויים השונים (נקודות זיכוי וכו').
  • במידה והנך מצהיר כי יש לך הכנסה נוספת, יש לצרף אישור תאום מס, בהעדר אישור תיאום מס ינוכה מס מרבי.

לתשומת ליבך, קיימת חשיבות רבה למילוי טופס זה, לצורך חישוב גובה הקצבה החודשית.
במידה ולא יועבר הטופס במועד - ינוכה מס מרבי מתשלום הקצבה החודשית.

קבלת תשלום מהמוסד לביטוח לאומי/משרד הביטחון: .
במקרה בו הנכות נגרמה מפגיעה בעבודה כמוגדר בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 1995, או מאירוע המזכה בגמלה בהתאם לחוק הנכים תגמולים ושיקום, התשי"ט 1959 [נוסח משולב], או מפעולות איבה כמוגדר בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל 1970, יש לצרף:

א. מסמכים שהוגשו למוסד לביטוח לאומי/משרד הביטחון.

ב. אישורים על תשלומי גמלה או תשלומים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי/משרד הביטחון.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר:
 עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות פנסיה ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869264 או דוא"ל makefetclaim@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' תכנית, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בהתאם לתקנון. תישלח הודעה בכתב על כל המסמכים שהתקבלו והמסמכים החסרים במידה וחסרים.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

מוקד תביעות