דלג לתוכן
תביעות קרנות פנסיה
תביעות קרנות פנסיה
להגשת תביעה אונליין

הגשת בקשה לתשלום קצבת נכות - מקפת אישית

כל השלבים להגשת הבקשה

1. מה עליך לעשות?

במקרה של נכות (אובדן כושר עבודה) מעניקה קרן הפנסיה פיצוי המשולם מדיי חודש בתקופת הנכות ועד לגיל הפרישה. נכה הינו מי שכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו. תקופת נכות הינה תקופה העולה על 3 חודשים. הנכות יכולה להיות חלקית או מלאה וקצבת הנכות תהיה בהתאם לחלקיות הנכות, לתקופה זמנית או לצמיתות. לצורך הגשת הבקשה לאישור קצבת נכות, יש למלא טפסים ולצרף מסמכים מתאימים. באפשרותך להגיש הבקשה באופן דיגיטלי ולצרף המסמכים הנדרשים בתהליך. הגשת הבקשה באופן דיגיטלי תאפשר טיפול מהיר יותר בבקשתך.

באפשרותך למלא טופס בקשה לתשלום קצבת נכות ולצרף את המסמכים הבאים:


1.נספח א' לטופס – נועד למילוי על ידי העמית, יש למלא את הפרטים והשאלון ביחס לנכות, נספח א' - למילוי בידי העמית.
2.נספח ב' לטופס – נועד למילוי על ידי הרופא המטפל (נספח ב'-שאלון לרופא)
3. טופס "הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה חתום על ידי בעל החשבון / חתום על ידי הבנק, (הוראה לביצוע העברהבנקאית של תשלומי קצבה) 
אם סכום הקצבה החודשית הצפויה הינו עד 15,000 ₪ יש להמציא תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק,
בהם מופיעים פרטי חשבון הבנק ופרטי שם מלא של בעל החשבון.
אם סכום הקצבה החודשית הצפויה הינו מעל 15,000 ₪, יש להמציא תצלום המחאה בצירוף אישור לניהול חשבון בנק,
בהם מופיעים פרטי חשבון הבנק ופרטי שם מלא של בעל החשבון.
4. טופס "ויתור על סודיות רפואית" חתום. כולל סעיף "עד לחתימה" (עד לחתימה יכול להיות עו"ד, רופא, אחות, עובד סוציאלי, פסיכולוג, סוכן הביטוח בצירוף חותמת / מספר רישיון סוכן) ויתור על סודיות רפואית וכללית.

5.טופס הודעת מעסיק על היעדרות עובד עקב תאונה / מחלה – אישור המעסיק על תאריך הפסקת העבודה ועל היקף המשרה, טופס הודעת מעסיק.

6.כרטיס עובד – טופס 101 (קישור לטופס)– של מס הכנסה – יש להקפיד על ציון שנת המס ועל מילוי סעיף ה- "פרטים על הכנסות אחרות" .

להלן דגשים נוספים בנוגע למילוי הטופס:
מהו טופס 101?
בהתאם לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים חייב כל מקבל קצבה למלא טופס 101 בעת תחילת קבלת קצבה וכן בתחילת כל שנת מס.

אם הוצהר בטופס 101 כי אין לך הכנסות נוספות, ניכוי המס יחושב על פי מדרגות מס רגילות בקיזוז הזיכויים השונים (נקודות זיכוי וכו'). אם קיימות סיבות נוספות לפטור / זיכוי ממס , יש למלא את הסעיפים הרלוונטיים בחלק ח' לטופס.
אם הוצהר כי יש לך הכנסה נוספת, יש לצרף אישור ותיאום מס מפקיד השומה עם הנחיות לניכוי מס. את תיאום המס ניתן לבצע גם באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים.

לתשומת ליבך, קיימת חשיבות רבה למילוי טופס זה, לצורך חישוב ניכוי המס מהקצבה החודשית. אם לא יועבר הטופס במועד או שלא יועבר לאישור מפקיד השומה עם הנחיות לניכוי מס (במקרה שיש הכנסות נוספות)- ינוכה מס מרבי מתשלום הקצבה החודשית. 

7.לאישה נשואה שהינה עקרת בית- יש למלא טופס 619 של המוסד לביטוח לאומי "פטור מתשלום דמי ביטוח ודני בריאות מהפנסיה לאשה נשואה" (הגשת תביעה- אובדן כושר עבודה).

9.יכום מחלה מרופא מומחה המעיד על תחילת המחלה / התאונה בגינה מוגשת הבקשה.
10.אישורים על חפשת מחלה מרופא מומחה המטפל לתקופת הנכות הרצופה, סיכום אשפוז, מסמכים רפואיים נוספים וכן פרוטוקול הועדה של המוסד לביטוח לאומי באם הוגשה אליהם תביעה.
11.אישורים על הכנסה –
- מבוטח שכיר – יש לצרף תלושי שכר אחרונים לפני קרות הנכות , וככל שחזרת לעבוד באופן מלא או חלקי, תלושי שכר מיום חזרתך לעבודה.
- מבוטח עצמאי- יש לצרף אישור רואה חשבון על הכנסה שנתית החייבת במס או דו"ח שומה לשנה שקדמה למועד הנכות, וכן אישור רואה חשבון על הכנסותיך לאחר מועד הנכות, ככל שקיימות הכנסות כאמור.
12.במקרה של זכאות לקבלת תשלום ממקור אחר כפי שפורט לעיל (תאונת עבודה, פעולות איבה/מלחמה, שוטרים וסוהרים)- יש לצרף:
- מסמכים שהוגשו למוסד לביטוח לאומי / משרד הביטחון.
- אישורים על תשלומי גמלה או תשלומים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי / משרד הביטחון.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
• תיבת דואר אלקטרוני makefetclaim@migdal.co.il
• באמצעות סוכן הביטוח
• באמצעות דואר ישראל: מגדל חברה לביטוח בע"מ, ת"ד 3063 , קרית אריה, פתח תקוה , מיקוד 3951106
• פקס: 076-8869264

13. מה יקרה בהמשך...

לאחר קבלת הטופס והמסמכים שהתבקשו תיבחן על ידנו זכאותך לכיסוי הביטוחי. אם תידרשנה הבהרות או השלמות כלשהן, לאחר הגשת המסמכים שצוינו לעיל, עשויה החברה לבקש פרטים נוספים, מסמכים רפואיים ומסמכים אחרים לפי הצורך.

14. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

מוקד תביעות