דלג לתוכן
תביעות קרנות פנסיה
תביעות קרנות פנסיה

הגשת תביעה לפדיון כספי פנסיה - יורשים

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

יש למלא את הטופס הבא: הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה יורשים >

2. מסמכים שיש לצרף

א. תצלום תעודת פטירה.

ב. תצלום תעודת זהות של כל יורש.

ג. צו ירושה או צו קיום הצוואה במקרה בו ערך הפדיון נמוך מ- 8,000 ₪ והתקיימו התנאים המפורטים מטה, אין צורך לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה.

ד. טופס "בקשה להפקדה לחשבון בנק" + תצלום המחאה מבוטלת/אישור ניהול חשבון של כל יורש.

ה. טופס 161 למילוי על ידי המעסיק או לחלופין טופס 160 הנחיות לניכוי מס במקור מפקיד שומה. לצורך קבלת טופס עזר הנך מתבקש לפנות לחברתנו.

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה (עד 8,000 ₪).

במקרים בהם יתרת הכספים בקרן הפנסיה בחשבונו של הנפטר, אינה עולה על 8,000 ₪, זכאים היורשים להגיש בקשתם, ללא צו ירושה או צו קיום צוואה ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים:

  • המבקשים למשוך את הכספים הם בן/בת זוג, הורה או ילדו של העמית המנוח.
  • עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
  • העמית המנוח לא הותיר אחריו שאירים כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה (אלמן/נה, יתום או הורה נתמך).
  • לא מונו על ידי העמית מוטבים בקרן הפנסיה.
  • לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.
  • המבקש/ים חתמו על הבקשה המצורפת, הכוללת התחייבות לשיפוי החברה או קרן הפנסיה, אם יחויבו לשלם לאחר את הכספים או חלקם;

*הסכום הנ"ל יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון, לעומת המדד שהיה ידוע ביום 3 במאי 2017.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בהתאם לתקנון. תישלח הודעה בכתב על כל המסמכים שהתקבלו והמסמכים החסרים במידה וחסרים.

ב. תוכל להתעדכן במצב פנייתך ע"י יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון מספר 03-9201010 שלוחה 3, בימים א'-ה' בשעות 8:30-16:00

4. מידע נוסף לשירותך

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר:
 עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות פנסיה ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.

בפקס: 076-8869264 או דוא"ל makefetclaim@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' תכנית, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

מוקד תביעות