דלג לתוכן
תביעות ביטוח חיים
תביעות ביטוח חיים

הגשת תביעה למשיכת כספי נפטר מתחת ל-8,000 ₪

א. מה עלייך לעשות?

מלא את הטופס הבא - הגשת בקשה - משיכת כספי נפטר - מתחת ל - 8,000 ₪ >

ב. מסמכים שיש לצרף

1. תעודת פטירה.

2. תצלום תעודת זהות כולל ספח.

3. אישור על סיבת הפטירה וכל אישור רפואי אחר הקשור למקרה.

4. במקרה של תביעת קטין יש למלא כתב שיפוי ולצרף תצלום תעודת זהות + ספח של שני ההורים.

5. הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי חתום על ידי גורם מזהה.

6. אם מדובר בפוליסת ביטוח מנהלים הכוללת כספי פיצויים, יש לצרף: טופס 161 מלא וחתום על ידי המעסיק. 

7. טופס "תצהיר שארים" (לפי חוק פיצויי פיטורים) חתום ומאומת על ידי עורך דין (מצורף כנספח א' לטופס זה).

8. טופס "ויתור על סודיות רפואית יורשים", כולל סעיף עד לחתימה (עד לחתימה יכול להיות - עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/מורשה חתימה בבנק/סוכן הביטוח בצירוף חותמת הסוכן ולא חותמת סוכנות הביטוח או תצלום רישיון סוכן תקף). 

*עד לחתימה נדרש על פי חוזר משרד הבריאות 15/2003 מתאריך 9.3.2003.

כללי הזכאות להגשת תביעה:

1. בחשבון המבוטח שנפטר לא מונו מוטבים.

2. יתרת הכספים בחשבון המבוטח שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה התביעה למשיכת הכספים מהחשבון. (סכום המגבלה צמוד למדד בגין מאי 2017).

3. עברו לפחות 3 שנים מפטירת המבוטח.

4. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי למשיכת כספים.

5. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדו של המבוטח.

6. לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון המבוטח שנפטר.

ג. מה יקרה בהמשך ...

1. לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן הזכאות לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה. 

2. במידה וידרשו מסמכים נוספים נודיע על כך, ובנוסף תישלח הודעה בכתב.
ניתן להתעדכן במצב התביעה ע"י יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028
או בטלפון מספר 03-9201010

בימים א'-ה' בשעות 8:30-16:00

ד. מידע נוסף לשירותך

בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות חיים ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 8869734 - 076 או דוא"ל ptiratviot@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.