דלג לתוכן
תביעות ביטוח דירה
תביעות ביטוח דירה

הגשת תביעה כנגד מבוטח בפוליסה לביטוח אחריות צד ג' לדירה במגדל

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

א. בדוק במוקד תביעות, בטלפון 076-8866492 באם המבוטח מסר לנו על האירוע והאם נפתחה תביעה.

ב. עליך לכתוב דרישה כספית מפורטת התמוכה במסמכים. בדרישה כלול את שם החברה הנתבעת, שם המבוטח ומספר הפוליסה שלו.

ג. עליך למלא את טופס התביעה טופס הודעה על נזק רכוש - אירוע אש, רעידת אדמה או גניבה >
ולהגיש התביעה בכתב באמצעות סוכן הביטוח או ישירות למחלקת התביעות ב"מגדל חברה לביטוח בע"מ".

2. מסמכים שיש לצרף

א. טופס הגשת תביעה: טופס הודעה על נזק רכוש - אירוע אש, רעידת אדמה או גניבה >

ב. טופס דרישה כאמור לעיל, המפרט את נסיבות האירוע אשר בגינו מוגשת התביעה.

ג. שם המבוטח ומספר הפוליסה שלו, ככל שמידע זה מצוי ברשותך.

ד. שמך המלא, מספר תעודת זהות/מספר דרכון, כתובתך ומספר הטלפון שלך.

ה. אישור "אי הגשת תביעה" מקורי חתום בחותמת חברת הביטוח שלך.

ו. במידה והרכוש שבגינו הוגשה התביעה, משמש עסק יש להעביר אישור מרו"ח בדבר שיעור הניכוי של מס התשומות. במידה והרכוש אשר בגינו הוגשה התביעה הינו רכב, יש להעביר אישור מרו"ח בדבר שיעור מס התשומות שנוכה בעת רכישת הרכב ע"י התובע.

ז. חוות דעת שמאי כולל תמונות.

ח. חשבוניות תיקון.

את המסמכים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף פרטים על התביעה: מספר תביעה/פנייה(הרשום לעיל), ת"ז של התובע, מספר פוליסה (ככל שרלבנטי ונמצא ברשותך).
בדואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ לידי מחלקת תביעות רכוש, ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה. מיקוד 4951106. 
בפקס: 076-8869646
בדוא"ל: shamut@migdal.co.il

אם המסמכים שנדרשו ממך נמסרו לשמאי המטפל מטעם החברה, אין צורך לשלחם לחברה.

3. מה יקרה בהמשך ...

פתיחת תביעה:

א. תביעה נפתחת בחברה עם הגשת מכתב דרישה/תביעה מצד ג'.

ב. הודעה לתובע על פתיחת תביעה: סמוך למועד קבלת ההודעה על האירוע בחברה, יישלח לתובע אישור על כך שהתיק התביעה בחברה נפתח בצירוף ערכת המדריך לתובע.

ג. פניה בכתב למבוטח בו הוא נדרש להודיע לחברתנו על תגובתו ביחס לתביעתך. התגובה האמורה של המבוטח נדרשת גם בהתאם להוראות סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח.

ד. קבלת מסמכים ומידע ראשוני מתובע צד ג'.

ה. השלמת מידע ומסמכים נוספים הנחוצים לבירור התביעה, ככל הנדרש.

ברור החבות והיקפה: תוך 30 יום, מהיום שהיו בידי החברה כל המידע והמסמכים שהחברה דרשה מהתובע לשם ברור התביעה, תקבל החברה את אחת מההחלטות הבאות:

  • מסירת הודעת תשלום(בצירוף המחאת התשלום).
  • מסירת הודעת תשלום חלקי, במקרים בהם החברה תחליט לדחות חלק מתביעתך(התשלום יבוצע בהתאם).
  • ניהול משא ומתן עם התובע - באם הצדדים הגיעו להסכמה - נמסרת הודעת פשרה. עם קבלת אישור בכתב מאת התובע להודעת הפשרה, מועבר התשלום בהתאם להודעת הפשרה(אין מניעה שהליכי הפשרה יתנהלו מאוחר יותר או בשלבים אחרים).
  • הודעת דחייה.
  • הודעת המשך בירור, אם החברה סברה שיידרש לה זמן נוסף לשם בירור התביעה, בין משום שאין בידיה כל המסמכים והמידע הדרושים לבירור החבות(כולל מגורם אחר זולת צד ג') ובין מסיבה אחרת שתפורט בהודעת המשך בירור.

4. מידע נוסף לשירותך

תוכל להתעדכן במצב התביעה ע"י יצירת קשר עם מוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 076-8866492 בימים א'-ה' בשעות 08.30 עד 16.00 או ע"י כניסה ל"מגדל שלי".

תביעות דירה