דלג לתוכן
ביטוח בריאות

זכאות מבוטחים בפוליסות סיעוד קבוצתית

הודעה על זכאות מבוטחים בפוליסות סיעוד קבוצתית שהסתיימה במגדל, שגילם עולה על גיל 60, להצטרף לביטוח סיעודי קבוצתי של קופת חולים.

אנו מבקשים לעדכן על זכאות מבוטחים שגילם עולה על גיל 60 להצטרף לביטוח הסיעודי לחברי קופ"ח, בה הינם חברים ללא בחינת מצב רפואי קודם.
בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) התשע"ו - 2015 זכאים מבוטחים בפוליסות סיעוד קבוצתיות שתקופת הביטוח בהן הסתיימה החל מיום 1.1.2011 (להלן: "הפוליסה הקבוצתית") להצטרף לביטוח הסיעוד הקבוצתי של חברי קופת החולים וזאת בתנאי שיעשו כן בתוך 120 ימים מיום 1.7.2016 או ממועד סיום הפוליסה הקבוצתית המאוחר מבניהם בכפוף לתנאים הבאים:

  • המבוטח הגיע לגיל 60 ומעלה ביום 1.7.2016 או במועד תום תקופת הביטוח בפוליסה הקבוצתית, המאוחר מביניהם.
  • הפוליסה הקבוצתית לא חודשה אצל מבטח אחר, לאחר תום תקופת הביטוח במגדל.
  • במועד הבקשה להצטרף לביטוח הסיעודי הקבוצתי של חברי קופת החולים (להלן: "מועד הבקשה") המבוטח אינו מבוטח בביטוח סיעוד קבוצתי  לחברי קופ"ח.
  • במועד הבקשה, לא מתקיים לגבי המבוטח מקרה הביטוח.
  • המבוטח אינו מקבל תגמולי ביטוח מכוחה של הפוליסה הקבוצתית.


הודעה זו, ניתנת בהתאם לחוזר הפיקוח בנושא ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים (3/1/2016), וכי מגדל אינה מבטחת בביטוח הסיעודי של קופת חברי קופת החולים.
להצטרפות ובירור זכויותיך כאמור, עליך לפנות לחברת הביטוח המבטחת בביטוח הסיעודי של קופת החולים בה הינך חבר.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
  • יש לך כבר ביטוח בריאות פרטי?
אני רוצה להצטרף