דלג לתוכן
תביעות ביטוח רכב
תביעות ביטוח רכב

הגשת תביעה במקרה שהיית מעורב בתאונת דרכים ובעל הרכב הפוגע מבוטח במגדל

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

במידה והינך תובע בעצמך, או באמצעות עורך דין בא כוחך, עליך למלא את טופס התביעה הודעה על תאונת דרכים ולהגיש התביעה בכתב למחלקת התביעות ב"מגדל חברה לביטוח בע"מ".

2. מסמכים שיש לצרף

א. תעודת ביטוח רכב חובה תקפה ליום האירוע הנושאת כדין חותמת בנק או החברה לענין תשלום התעודה.

ב. צילום רישיון נהיגה תקף(על שני צדדיו) של הנוהג ברכב בעת התאונה.

ג. אישור משטרת ישראל על אירוע התאונה.

ד. טופס הודעה על אירוע התאונה חתום ע"י התובע והנהג (אם התובע לא נהג ברכב בעת אירוע התאונה(וזאת ככל שבאפשרותך להשיג את חתימת הנהג). על הטופס לכלול תיאור מפורט של נסיבות התאונה, ובכלל זה מקום התרחשותה, יום התרחשותה(תאריך לועזי) ושעת התרחשותה. 

ה. אם התאונה אירעה תוך כדי עבודתו של התובע, ובכלל זה בדרך למקום עבודה או בחזרה ממנו לביתו, יש לציין עובדה זו בטופס ההודעה/תביעה.

את המסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף פרטים על התביעה: מספר תביעה ככל שידוע לך, מספר רכב ותאריך האירוע:
בדואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ לידי מחלקת תביעות רכב, ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה. מיקוד 4951106.
בפקס: 03-5637839
דוא"ל: carsueg@migdal.co.il

ו. טופס "ויתור על סודיות רפואית", חתום על ידי התובע עם פרטי סניף קופת החולים ושמות הרופאים המטפלים.

ז. תצהיר/הצהרת בריאות חתומה ע"י התובע בהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים(מומחים) תשמ"ז-1986.

ח. צילום תעודת זהות של התובע, כולל הספח על כל שלושה חלקיו.

ט. במידה והתובע מיוצג יש לצרף ייפוי כוח מתאים.

י. צילום רישיון הרכב המבוטח.

יא. יש לציין בטופס ההודעה/תביעה את פרטי כל כלי הרכב המעורבים בתאונה(מספר רישוי, ופרטי המבטחים), ככל שידועים וכן פרטי הנהגים של אותם רכבים(שם, מס' תעודת זהות, כתובת, מספר רישיון נהיגה), ככל שקיימים.

יב. יש לציין בטופס ההודעה/תביעה פרטים על אודות זהות נהג הרכב המבוטח בחברתנו ועל אודות הקשר ו/או הזיקה שבין הנהג לבין התובע וכן הזיקה שבין בעל הפוליסה(המצוין בתעודת הביטוח) לבין התובע, ככל שקיימת. 

יג. תעודת חדר מיון/סיכום מחלה ו/או כל מסמך רפואי הקשור לפגיעה בתאונה בעטיה מוגשת התביעה.

יד. דרישה כספית לפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לתובע בצירוף כל הראיות להוכחת טענותיך לגבי הנזקים שנגרמו לך לרבות, אישור מעביד על היעדרות מעבודה עקב התאונה, תלושי שכר בגין שלושה חודשים טרם קרות התאונה ובגין שלושה חודשים שלאחר התאונה. ואם התובע עצמאי - 3 שומות מס הכנסה אחרונות (בין סופיות ובין זמניות).

טו. פירוט כל הטבה, תשלום, תגמול או טובת הנאה אחרת(להלן: "הטבה") המגיעה לתובע ו/או שקיבל ו/או שיקבל מגורם כל שהוא עפ"י הסכם ו/או על פי דין ו/או בכל דרך אחרת כתוצאה מהתאונה, לרבות סכום ההטבה, ובמקרה של קצבה, פירוט התשלומים שהתקבלו בגין תקופת עבר וכן התשלום החודשי הצפוי. יש לצרף את כל התיעוד הרלוונטי על אודות ההטבה, לרבות טופס התביעה שהוגש לגוף המיטיב. 

טז. תשלום למד"א("מגן דוד אדום") בגין התאונה או דרישת תשלום של מד"א, וכן דוח הפינוי ממקום התאונה של מד"א - ואם פונית על ידי אמבולנס שאינו של מד"א, נא לציין זאת וכן למסור כל מסמך שהתקבל ממנו, כולל דרישת תשלום עבור הפינוי.

פטירה שלא עקב התאונה:
אם לאחר התאונה נפטר התובע שלא עקב התאונה, והתובע/תובעים הם יורשיו יש להמציא על המסמכים דלעיל צו ירושה ו/או צו קיום ירושה וצילום ת.ז. של היורשים.

תביעה במקרה של פטירה עקב התאונה: 
במקרה של פטירת התובע  עקב התאונה יש להמציא בנוסף למבוקש לעיל גם את המסמכים הבאים:

 • פרטי היורשים והתלויים(ככל שקיימים) של המנוח/ה לרבות שמותיהם, מספרי זיהוי, תאריכי לידה מלאים, ועיסוקים.(צילום ת.ז של היורשים).
 • אישורים על הכנסת המנוח/ה ובן זוגו/בת זוגתו (אם המנוח/ה שכיר/ה - תלושי שכר של 6 חודשים אחרונים לפני התאונה, ואם עצמאי/ת - שלושת השומות האחרונות (סופיות או זמניות) שהוצאו ע"י מס הכנסה).
 • צו קיום צוואה או צו ירושה.
 • תעודת פטירה.
 • האם מונה מנהל עיזבון - ואם כן, יש למסור את פרטיו(שם, תעודת זהות, כתובת וכיוצא בזה).

תביעה במקרה שמדובר בתאונה שהינה גם תאונת עבודה:
במקרה שהתאונה היא גם תאונת עבודה בהתאם להוראות הדין, על הנפגע לפנות למוסד לביטוח לאומי למצות זכויותיו ולהמציא, בנוסף למסמכים המפורטים לעיל, גם את המסמכים הבאים:

 • טופס הודעה או טופס תביעה שהוגש למוסד לביטוח לאומי.
 • טופס ביטוח לאומי 250 חתום ע"י המעביד. 
 • קביעת הועדה הרפואית ו/או המוסד לביטוח לאומי לגבי הנכות ו/או לגבי הזכאות שנקבעה לך.
 • פירוט מלוא התשלומים ששולמו ומשולמים לך בגין התאונה, לרבות אישור על דמי הפגיעה שקיבלת. 

בקשה לתשלום תכוף:
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - 1975 (להלן - "החוק") מאפשר לנפגע להגיש בקשה לתשלום תכוף בהתאם לכללים הקבועים בו ולתקנות שהותקנו מכוחו. את הבקשה/דרישה יש להגיש בהתאם לתקנות לפיצויים לנפגעי תאונת דרכים (תשלומים תכופים), תשמ"ט - 1989 (להלן - "תקנות").
לבקשה לתשלום תכוף יש לצרף, בנוסף לאמור בתקנות, ובנוסף למסמכים המפורטים בסעיף 2 לעיל, את המסמכים המפורטים להלן: אישור מעביד על היעדרות, תלושי שכר, קבלות על הוצאות וכן תצהיר על הכנסות.

את המסמכים המפורטים לעיל ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף פרטי התביעה: 
מספר תביעה ומספר ת"ז של התובע וכתובתו. רצוי להוסיף מספר פוליסה (מצוין בתעודת הביטוח של הרכב המבוטח על ידנו, בגינו אתה תובע) ומספר רכב (ככל שהם רלוונטיים ונמצאים ברשותך):
בדואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי מחלקת תביעות חובה, ת.ד 3063 קריית אריה פתח-תקווה, מיקוד 4951106. 
בפקס: 076-8866735 
בדוא"ל: tiviothova@migdal.co.il

3. מה יקרה בהמשך ...

א. פתיחת תביעה: תביעתך נפתחת בחברה עם קבלת תביעה ממך (אם הגשת את התביעה בכתב שלא על גבי טופס הודעה/תביעה המתאים לתביעה בגין תאונה המצורף למסמך זה - עליך למלא את הטופס המצורף כמפורט לעיל ולהגישו לחברה).

ב. הודעה על פתיחת התביעה בחברה ומשלוח ערכת המדריך לתובע: סמוך למועד קבלת תביעתך/פנייתך תישלח אליך ערכת המדריך לתובע. אם אינך המבוטח אלא נפגע צד ג', תישלח גם למבוטח במקביל הודעה על פתיחת התביעה. עם פתיחת התביעה חברתנו תבדוק את נסיבות האירוע והכיסוי הביטוחי. במסגרת הבדיקות המשלימות שחברתנו עשויה לערוך, אודות הכיסוי הביטוחי ונסיבות האירוע, ייתכן שנפעל להעתקת תיק משטרה ו/או להוצאת חוקר ו/או להעתקת חומר רפואי המתייחס לנפגע.

ג. רישת מסמכים או מידע - מסמך זה(המהווה חלק מערכת המדריך לתובע) כולל פירוט על מסמכים ומידע ראשוניים, שהתובע נדרש להגישם בהקדם לחברה.

ד. השלמת מידע ומסמכים נוספים הנחוצים לבירור התביעה: בכל עת, בין לפני קבלת המסמכים הראשוניים שנדרשו ממך ובין לאחר מכן, אתה עשוי להידרש למסור מסמכים נוספים הנחוצים לבירור התביעה, ובכלל זה מסמכים שיש לקבלם מצד שלישי לרבות (מל"ל, קופ"ח, מוסדות רפואיים, רשויות המדינה, קרנות פנסיה).

ה. עם קבלת מסמכים ממך ישלח אליך מסמך המאשר את רשימת המסמכים שהתקבלו כאמור בחברה וכן יצוינו המסמכים שנתבקשת למסור לחברה ועדין לא מסרת וכן מסמכים נוספים הנדרשים לבירור תביעתך, ככל שיהיו. 

ו. אי מסירת המידע והמסמכים הנדרשים לצורך בירור התביעה ו/או כל עיכוב במסירתם עלול להאריך את זמן הטיפול בתביעה וכן לפגוע ביכולת החברה לברר את תביעתך כהלכה ולאמוד את נזקיך, וכתוצאה מכך הדבר עלול לפגוע בזכויותיך.

ז. ברור החבות והיקפה: תוך 30 ימים (ימי שישי ושבת, ערבי חג ומועדי ישראל לא יבואו במניין ספירת הימים) מקבלת כל המסמכים והמידע שנדרשו מהתובע , לצורך בירור התביעה, תנהג החברה  באחת מהדרכים הבאות, בהתאם להחלטתה:

 • הודעת תשלום - במקרה כזה תימסר לך הודעת תשלום על תשלום התביעה. (התשלום יבוצע בהתאם להודעה)
 • ניהול משא ומתן עם התובע:
 • אם התובע מיוצג ע"י עו"ד - המו"מ (בע"פ או בכתב) יתקיים עם ב"כ התובע, ואם הגיעו הצדדים להסכמה - ישלח שטר קבלה וסילוק לחתימת התובע. עם קבלת שטר קבלה וסילוק חתום במקור ומאושר על ידי עורך דינו של התובע יבוצע התשלום בהתאם לאמור בשטר הסילוק.
 • אם התובע אינו מיוצג ע"י עו"ד - המו"מ (בע"פ או בכתב) יתקיים עם התובע, ואם הגיעו הצדדים להסכמה - תימסר לתובע הודעת פשרה בהתאם להסכמה, ועם קבלת אישור בכתב מאת התובע להודעת הפשרה, תיכנס הפשרה לתוקף ותישלח לתובע המחאת תשלום בהתאם להודעת הפשרה (אין מניעה שהליכי הפשרה יתנהלו מאוחר יותר בכל עת).
 • הודעת דחייה - במקרה שהחברה החליטה על דחיית התביעה תישלח לך הודעת דחייה, שתכלול גם נימוקים לדחייתה.
 • הודעת המשך בירור החבות, אם החברה סברה שדרוש לה זמן נוסף לשם בירור התביעה, בין משום שאין בידיה כל המסמכים והמידע הדרושים לבירור החבות (כולל מגורם אחר זולת התובע) ובין מסיבה אחרת שתפורט בהודעת המשך בירור. במקרה כזה תישלח לך הודעת המשך בירור החבות.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת  SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 076-8865878 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

תביעות רכב