דלג לתוכן
תביעות ביטוח רכב
תביעות ביטוח רכב

הגשת תביעה למקרה שרכבך ניזוק מרעידת אדמה

כל השלבים להגשת התביעה

לתשומת ליבך, אנו מביאים לידיעתך כי פוליסת ביטוח המקיף לרכב: "מגדל לרכב - פוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון" וכן פוליסת "מגדל לרכב פוליסה לביטוח כלי רכב למעט כלי רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון" אינם מכסים נזק ו/או אובדן שהם תוצאה של רעידת אדמה אלא אם נרכש על ידך כיסוי מיוחד לאירוע של רעידת אדמה ולנזקים הנובעים מכך.
כאמור, במידה ונרכש על ידך כיסוי נוסף לאירוע של רעידת אדמה בעת עריכת הביטוח באפשרותך להגיש תביעה לחברתנו לגבי אירוע זה.

1. מה עלייך לעשות?

א. עליך להגיש את התביעה בכתב בצירוף טופס הגשת תביעה באמצעות סוכן הביטוח או ישירות למחלקת התביעות ב"מגדל חברה לביטוח בע"מ".

ב. עליך למנות שמאי לבדיקת הרכב לפני ביצוע כל תיקון ברכב ו/או השבתה של הרכב, כמפורט בדף הסבר למבוטח לגבי מינוי שמאי ועריכת שומת נזק בקרות מקרה ביטוח רכב המופיע בפוליסת הביטוח שלך. לאיתור שמאי >

2. מסמכים שיש לצרף

א. טופס הגשת תביעה הכולל תיאור מקרה מפורט וברור.

ב. צילומי נזק ככל שהם מצויים בידך.

את המסמכים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף פרטים על התביעה: מספר תביעה (הרשום לעיל) ות"ז של התובע. רצוי להוסיף מספר פוליסה, מספר רכב ותאריך אירוע (ככל שהם רלוונטיים ונמצאים ברשותך):
בדואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ לידי מחלקת תביעות רכב, ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה. מיקוד 4951106.
בפקס: 03-5637839
דוא"ל: cart@migdal.co.il

3. מה יקרה בהמשך ...

א. פתיחת התביעה בחברה: התביעה תיפתח בחברה עם קבלת טופס תביעה או מסירת הודעה מתאימה על האירוע.

ב. תישלח הודעה למבוטח על פתיחת התביעה בחברה.

ג. הליך בדיקת התביעה:

  • קבלת מידע ומסמכים ראשוניים מהתובע.
  • השלמת מידע ומסמכים נוספים הנחוצים לבירור התביעה ככל הנדרש: מכתב לתובע הכולל פרוט של המסמכים שהתקבלו בחברה ו/או מידע /מסמכים שהתבקשו וטרם התקבלו.

ד. ברור החבות והיקפה: מהמועד שהיו בידי החברה כל המידע והמסמכים שהחברה דרשה מהתובע לשם ברור התביעה ותוך 30 יום, תקבל החברה את אחת מההחלטות הבאות:

  • אישור/תשלום התביעה ומשלוח הודעה בהתאם.
  • תשלום חלקי ומשלוח הודעה בהתאם.
  • הודעת פשרה ומשלוח מכתב בהתאם.
  • הודעת המשך בירור תישלח במקרים בהם נדרש לחברה פרק זמן נוסף לבירור התביעה.
  • דחיית התביעה ומשלוח הודעה בהתאם.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 076-8866630 בימים א' - ה' בין השעות 8:30-16:00.

מבוטח נכבד,
במידה ורכבך הוכרז ע"י השמאי כ"אובדן להלכה" או "אובדן גמור" עקב אירוע לגביו קיים כיסוי ביטוחי, באפשרותך למכור את הרכב/שרידיו באמצעות אחד ממגרשי הרכב המורשים הפועלים עם חברתנו. מכירת הרכב/שרידיו לאחד ממגרשים אלו תאפשר לך לקבל שווי רכב/שרידים סביר ממגרש מורשה ע"י משרד התחבורה.
לתשומת ליבך, בשלב בירור התביעה, החברה מבצעת בדיקה של סבירות הסכום שהתקבל ע"י המבוטח בעת מכירת רכבו/שרידיו למגרש הרכב. ככל שהנך מעונין בכך, עליך לפנות בעניין זה למוקד תביעות רכב בטלפון: 076-8866630 בציון בקשתך זו.
מובהר כי מכירת הרכב/שרידיו על ידך ו/או מי מטעמך למגרש רכב הפועל עם חברתו, אינה מהווה הכרה ו/או הסכמה ו/או הודעה מכל סוג שהוא של החברה בכיסוי הביטוחי אשר יבחנו לגופו של עניין בכפוף ובהתאם לתנאי הפוליסה.

תביעות רכב