תנאי שימוש

תנאי השימוש בפורטל המפתחים
ברוכים הבאים לפורטל המפתחים של קבוצת מגדל. הפורטל מספק תיעוד, פרוטוקולי התקשרות לשירותי תוכנה ("API"), סביבת sandbox לגופים המורשים לפעול במתן שירות מידע פיננסי, תכנים, וגישה לסביבות עבודה שונות ("הפורטל"", או "שירותי הפורטל"), כפי שיהיו מעת לעת.

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש בפורטל")"קובעים את הגישה שלך לפורטל,  ויחולו על כל שימוש שתעשה בפורטל לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בפורטל או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע באמצעות הפורטל, והם מהווים את הבסיס המשפטי לשימוש בפורטל. קבוצת מגדל מאשרת לך את השימוש בפורטל זה בכפיפות לתנאי השימוש בפורטל, באתר החברה והוראות הדין.

קרא בעיון את תנאי השימוש בפורטל לפני השימוש בפורטל. פורטל זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש בפורטל. גלישה ושימוש בפורטל מהווה הסכמה מצידך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על-פיהם. השימוש בפורטל כפוף להוראות הדין, לרבות חוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב - 2021 ("החוק") ולהוראות רשות שוק ההון בנושא מקורות מידע פיננסי שהם גופים מוסדיים. בכפוף להוראות הדין, מגדל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את השירותים והתכנים בפורטל בכל עת.

אם הנך עושה שימוש בפורטל מטעם אישיות משפטית אחרת, הנך מצהיר בזאת כי אתה בעל הסמכות לחייב את אותה אישיות משפטית, כי אין מניעה לפעולתך מטעם אותה אישיות משפטית וכי הסכמתך לתנאי השימוש נעשית מטעם אותה אישיות משפטית ובשמה. להסרת ספק, בכניסה ובשימוש בפורטל הנך מאשר כי אתה פועל בתפקיד עסקי בלבד ולא כלקוח מגדל. זכויותיו של העושה שימוש בפורטל תחת תנאי שימוש אלה אינן ניתנות להסבה או להמחאה. האמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

הבהרה
"קבוצת מגדל" - מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. 
הרשאת גישה לנותן שירות מידע פיננסי תינתן, בתנאי החוק ובכפוף לו, במשותף למספר מקורות מידע השייכים לאותה קבוצת אחזקות. הלקוח יכול לבחור מתן הרשאת גישה לכל מקור מידע מקבוצת מגדל, בנפרד.

מדיניות פרטיות
קבוצת מגדל פועלת לשמירה על פרטיות המשתמשים בפורטל. כמו כן השימוש בפורטל עשוי לחשוף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט. למדיניות הפרטיות ואבטחת מידע באתר והסיכונים ראה מסמך מדיניות פרטיות ואבטחת מידע המפורסם באתר מגדל. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה בפורטל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכל גוף  מקבוצת מגדל ו/או החברות הקשורות שלהם ו/או עובדיהם, בעלי המניות שלהם, סוכניהם, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לפורטל ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של הפורטל וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים בו, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של הפורטל ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש בפורטל ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של הפורטל ו/או של כל מידע המאוחסן בפורטל או שניתנת אליו גישה באמצעות הפורטל.

ההחלטה להשתמש בפורטל והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, וקבוצת מגדל לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש בפורטל, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

שינוי, חסימה, הפסקת השירותים
מבלי לגרוע מזכויות מגדל לפי כל דין ו/או הסכם, מגדל רשאית לחסום ו/או להפסיק באופן סופי או זמני, מלא או חלקי, את השירותים ו/או להגביל ו/או להשעות ו/או לסרב ליתן גישה או שימוש של משתמש בפורטל ובשירותים הכלולים בו, לרבות כל API בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (אך בכפוף להוראות הדין) ובכלל זאת במקרים הנובעים מצורך של מגדל להגן על משתמשים בפורטל, לקוחותיה ו/או על עצמה ו/או על צדדים שלישיים

הגבלת אחריות
המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי קבוצת מגדל ו/או כל חברה מקבוצת מגדל ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת הפורטל ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי בפורטל, ו/או השירותים הניתנים באמצעות הפורטל ו/או בשימוש בפורטל או חוסר היכולת להשתמש בפורטל, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי בפורטל, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים בפורטל ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תכולתו ותוכנו של הפורטל.

שיפוי - המשתמש בפורטל מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את קבוצת מגדל ו/או כל חברה מקבוצת מגדל, מנהלים, נושאי משרה בהם, בעלי מניותיהם, עובדיהן, סוכניהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש בפורטל בניגוד לתנאי השימוש בפורטל.

קנין רוחני
הפורטל  מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות קבוצת מגדל  וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, הפורטל כולו , על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש בפורטל או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את הפורטל, ו/או את תוכנו של הפורטל כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהפורטל אל המחשב שלו (download) ("שליפה") לצורך שימושו האישי בלבד.

למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהפורטל אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת קבוצת מגדל , או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו קבוצת מגדל . בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהפורטל אל מחשבו, באופן חוקי, ביצע אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת בפורטל בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובפורטל ובתוכנו של הפורטל בכלל.

בכפוף לקיום כל הוראות תנאי שימוש אלה, מגדל מעניקה לעושה השימוש בפורטל זכות מוגבלת, לא בלעדית, לא נצחית, לא ייחודית, בלתי ניתנת להעברה וניתנת לביטול ע"י מגדל בכל עת, להשתמש בפורטל של מגדל לצורך פעילותו כנותן שירות מידע פיננסי בלבד ובכפוף להוראות כל דין ותנאים אלה.

שינוי בפורטל/ שינוי בתנאי השימוש
קבוצת מגדל רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש בפורטל ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן הפורטל ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש בפורטל ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לפורטל ו/או לצורך השימוש בו.

כן, רשאית קבוצת מגדל, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי השימוש בפורטל אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש בפורטל.

מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תינתן באמצעות הפורטל או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר קבוצת מגדל  להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש בפורטל ע"י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. יש לעקוב אחר עדכונים.

כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל
תנאי השימוש בפורטל יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין העולה מתנאי שימוש אלה, תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.

רישום לשירות ושימוש בסיסמאות
הגישה לפורטל, השימוש ב-APIs וההתנסות מעשית בשירותים שמציעה מגדל בפורטל לצורך הכרת ה-APIs שמציעה מגדל בסביבת ה-SANDBOX פתוחים לכלל המשתמשים ומוענקים למשתמש בכפוף לשימוש בסרטיפיקט ייעודי בתוקף שהונפק על ידי הרגולטור. הגישה והשימוש בפורטל ובכלל זאת ב API ייעשו בהתאם להרשאות שנקבעו בסרטיפיקט ביחס לאותו API ולפי תנאים אלו.

יצירת קשר
ערוצי התקשורת באמצעותם ניתנים שירותי תמיכה וטיפול בתקלות בנוגע לפורטל ובכלל זאת ל API הינה באמצעות פנייה בעמוד "צור קשר" בפורטל.