דלג לתוכן
תביעות ביטוח חיים
תביעות ביטוח חיים
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה לאובדן כושר עבודה 

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

מלא את הטופס הבא: טופס הגשת תביעה - אובדן כושר עבודה >

באפשרותך לנהל את תביעתך באמצעות שירות "הגשת תביעה Online" באתר החברה בכתובת www.migdal.co.il או דרך אפליקציית מגדל בנייד. שירות "הגשת תביעת Online" מאפשר לך להגיש תביעה, להעלות מסמכים חסרים ולצפות בסטטוס הטיפול בתביעה בכל זמן ובכל מקום.

2. מסמכים שיש לצרף

 • אישורים רפואיים מרופא מומחה בתחום הרלוונטי לפגיעה/מחלה וסיכומי אשפוז אם ישנם המעידים על אובדן הכושר.
 • פרוטוקול והחלטות המוסד לביטוח לאומי ככל שהוגשה אליו תביעה.
 • אישורי הכנסה:
  - מבוטח שכיר - יש לצרף 12 תלושי שכר אחרונים לפני קרות מקרה הביטוח, וככל שחזרת
  לעבוד באופן מלא או חלקי, תלושי שכר מיום חזרתך למעגל העבודה.
  - מבוטח עצמאי - יש לצרף אישור רואה חשבון על הכנסה שנתית החייבת במס או דו"ח שומה לשנה שקדמה למקרה הביטוח, וכן אישור רואה חשבון על הכנסותיך לאחר מקרה הביטוח, ככל שקיימות הכנסות כאמור.
  - מבוטח שמקבל קצבה מגורמים אחרים - יש לצרף אישור על גובה הקצבה והתקופה שאושרה.
 • תגמולי הביטוח משולמים באמצעות הפקדה לחשבון הבנק בלבד.
  - כאשר גובה הפיצוי החודשי הוא עד 30,000₪ , יש להמציא לחברתנו תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי שלך.
  - כאשר גובה הפיצוי החודשי הוא מעל 30,000₪ , יש להמציא לחברתנו אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי שלך.
 • טופס "ויתור על סודיות רפואית" חתום, כולל סעיף "עד לחתימה" (מצ"ב) (עד לחתימה יכול להיות- עו"ד / רופא /אחות/ עובד סוציאלי/סוכן הביטוח בצירוף חותמת הסוכן ולא חותמת סוכנות הביטוח או תצלום רישיון סוכן תקף) (מצ"ב).
  *עד לחתימה נדרש על פי חוזר משרד הבריאות 15/2003 מתאריך 9.3.2003.
 • טופס 101 (מצ"ב)

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת הטופס והמסמכים שהתבקשו תיבחן על ידנו זכאותך לכיסוי ביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה והגדרותיה.

 • אם הכול ברור ותקין- נבחן זכאותך לתשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • אם תידרשנה הבהרות כלשהן- לאחר הגשת המסמכים שצוינו לעיל, עשויה החברה לפעול לבירור פרטים נוספים, מסמכים רפואיים ומסמכים אחרים לפי הצורך.
 • אם יתברר שאין זכאות לתשלום תגמולי ביטוח על פי תנאי הפוליסה תישלח אליך הודעה עם פירוט הסיבה בגינה אינך זכאי לתגמולי ביטוח, וזאת לאחר שיהיו בידינו מלוא המסמכים והפרטים הנדרשים לבירור החבות.

4. מידע נוסף לשירותך:

מסמכים חסרים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
• דואר אלקטרוני: haimtviot@migdal.co.il
• דואר ישראל: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, מחלקת תביעות חיים, ת.ד 3063 קריית אריה- פתח תקווה, מיקוד 4951006.
• באמצעות SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו: 055-7000113.

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות בטלפון 076-8865871 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00.

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מספר תביעה, מספר פוליסה, מספר זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

5. לנוחותך, פרטים אודות הספקים הרפואיים:

 מדיטון - בכתובת: החשמל 18 תל אביב, מיקוד 6511704
 לוטם - בכתובת: עליית הנוער 42 תל אביב, מיקוד 67450
 קריומדיקס - בכתובת: שדרות שאול המלך 8 תל אביב, מיקוד 6473307

6. מדיניות יישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור


יישוב תביעות
החברה מחויבת לשירות ראוי במהלך בירור התביעה מתוך כבוד, אכפתיות והקשבה.
החברה תטפל בתביעות המוגשות לה בתום לב, בענייניות, ביסודיות, ביעילות, במקצועיות, בשקיפות ובהוגנות תוך שמירה על פרטיות המידע של התובע.
החברה תפעל לתשלום ראוי בעת יישוב תביעות.
החברה תשאף לשיפור מתמיד בשירות הניתן אגב יישוב תביעות.
החברה תעמיד משאבים טכנולוגיים וניהוליים לצורך יישוב התביעות בצורה מהירה, יעילה ומקצועית.
החברה תדאג לכך כי כל עובדיה העוסקים ביישוב תביעות יהיו בעלי כישורים נדרשים וידע, על מנת לתת שירות על פי העקרונות להן התחייבה החברה ותפעל לרענון הידע שלהם ולהעמקתו באופן שוטף.
החברה תעמיד לנוחות מבוטחיה והציבור הרחב מספר ערוצים באמצעותם ניתן לפנות לצורך בירור בשאלות הנוגעות ליישוב תביעות.
החברה תפעל בהתאם למערכת הכללים לבירור ויישוב תביעות אובדן כושר עבודה.

 

מוקד תביעות