דלג לתוכן
תביעות ביטוח בריאות
תביעות ביטוח בריאות להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה לפיצוי בגין ניתוח/אשפוז עקב מחלה

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

יש למלא טופס זה אם יש לך פוליסה הכוללת כיסוי כגון: אשפוז כתוצאה ממחלה, פוליסת ניתוחים הכוללת סעיף פיצוי בגין אשפוז ממחלה או פוליסת ניתוחים הכוללת אפשרות פיצוי בגין ניתוח שבוצע ללא מעורבות החברה.

באפשרותך למלא את הטופס באופן ידני: הגשת תביעה - פיצוי בגין ניתוח/אשפוז מחמת מחלה >

בטופס 2 חלקים: חלק א' - נועד למילוי בידי המבוטח, חלק ב' - למילוי בידי הרופא המטפל.
אנא קח עמך את הטופס הזה בכל פנייה לרופא המטפל או המקצועי ובקש מהם למלא את החלק המתאים במלואו.
אם המבוטח קטין, ימלא את הטופס אחד מהוריו, אך יחתמו שני ההורים שבו יצוין אופן התשלום הנדרש ופרטי המוטבים, בצירוף תצלום תעודת הזהות של המוטבים.

2. מסמכים שיש לצרף

א. קבלה/ות - במידה ושולמה על ידך השתתפות עצמית.

ב. מסמכים רפואיים הכוללים את תולדות המחלה, סיכומי חדר מיון/בית חולים אם קיימים וכל מסמך רפואי הקשור לתביעה.

ג. טופס "ויתור על סודיות רפואית וכללית" חתום, כולל סעיף "עד לחתימה" (עד לחתימה יכול להיות - עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/סוכן הביטוח בצירוף חותמת הסוכן ולא חותמת סוכנות הביטוח או תצלום רישיון סוכן תקף).

עדכון בנושא טופס ויתור סודיות רפואית וכללית (וס"ר)
שימו לב! מהיום 31/3/20 ועד החזרה לשגרה, עם הגשת תביעה בתחום חסכון ארוך טווח ובריאות ובהיעדר אפשרות לאימות חתימה של עד מהימן על גבי טופס וס"ר, ניתן להסתפק בצירוף צילום ברור של תעודת זהות המבוטח + ספח. חשוב להקפיד על ציון כל פרטי המבוטח לרבות מספר הטלפון שלו ע"ג הטופס.

* עד לחתימה נדרש על פי חוזר משרד הבריאות 15/2003 מתאריך 9.3.2003.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר:
 עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, מוקד תביעות בריאות ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.

בפקס: 03-6278444 או דוא"ל tviotbri@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה.

ב. במידה וידרשו מסמכים נוספים תישלח לך הודעה בכתב.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

מוקד תביעות