דלג לתוכן
תביעות ביטוח בריאות
תביעות ביטוח בריאות להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה לניתוחים, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל 

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

יש למלא טופס זה אם יש לך פוליסת ביטוח להשתלות או טיפול מיוחד בחו"ל או ניתוחים בחו"ל.
ניתוחים בחו"ל:
אם מצבך הרפואי מחייב ניתוח ו/או טיפול מחליף ניתוח, ובחרת לבצעו בבית חולים בחו"ל - על פי המצוין בתנאי הפוליסה, ובלבד שהצורך בביצוע הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח נקבע בישראל, טרם נסיעך לחו"ל.
השתלות או טיפול מיוחד בחו"ל: אם מצבך הרפואי מחייב ביצוע השתלה או מחייב ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל, על פי המצוין בתנאי הפוליסה אשר ברשותך.

באפשרותך למלא את הטופס הבא: תביעה לאישור ותאום השתלה/ניתוח/טיפול בחו"ל >

2. מסמכים שיש לצרף

א.טופס תביעה מלא: תביעה לאישור ותאום השתלה/ניתוח/טיפול בחו"ל >
בטופס שני חלקים: חלק א' - נועד למילוי בידי המבוטח, חלק ב' - למילוי בידי הרופא המטפל.
אם המבוטח קטין, ימלא את הטופס אחד מהוריו, אך יחתמו שני ההורים. אנא קח עמך את הטופס הזה בכל פנייה לרופא המטפל או המקצועי ובקש מהם למלא את החלק המתאים במלואו.

ב.מסמכים רפואיים הכוללים את תולדות המחלה, סיכומי חדר מיון/בית חולים אם קיימים וכל מסמך רפואי הקשור לתביעה.

ג.מסמכים רפואיים המפרטים מהו הניתוח/הטיפול/ההשתלה הנדרשת ובאיזה מרכז רפואי מבוקש לבצעם.

ד.טופס "ויתור על סודיות רפואית וכללית" חתום, כולל סעיף "עד לחתימה" (עד לחתימה יכול להיות - עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/סוכן הביטוח בצירוף חותמת הסוכן ולא חותמת סוכנות הביטוח או תצלום רישיון סוכן תקף).

עדכון בנושא טופס ויתור סודיות רפואית וכללית (וס"ר)
שימו לב! מהיום 31/3/20 ועד החזרה לשגרה, עם הגשת תביעה בתחום חסכון ארוך טווח ובריאות ובהיעדר אפשרות לאימות חתימה של עד מהימן על גבי טופס וס"ר, ניתן להסתפק בצירוף צילום ברור של תעודת זהות המבוטח + ספח. חשוב להקפיד על ציון כל פרטי המבוטח לרבות מספר הטלפון שלו ע"ג הטופס.

*עד לחתימה נדרש על פי חוזר משרד הבריאות 15/2003 מתאריך 9.3.2003.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר:
 עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות בריאות ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 03-5637749 או דוא"ל tviotbri@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה וידרשו מסמכים נוספים תישלח לך הודעה בכתב.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת  SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00. 

מוקד תביעות