דלג לתוכן
מידע לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים - כל מה שחשוב לדעת

לא קל להיות "עצמאי בשטח". צריך לדאוג לניהול הפיננסי העסקי והאישי, להכנסה החודשית ולמשיכת רווחים. אבל מה לגבי עתידך הכלכלי והפנסיוני? כאן נכנסת לתמונה פנסיה חובה לעצמאים של מגדל. חוק פנסיה חובה לעצמאים. כל המידע

כשבחרת להיות עצמאי, קרוב לוודאי שעשית זאת מתוך רצון להיות אדון לעצמך, ליזום, להצליח בכוחות עצמך ולא להיות תלוי באחרים. אבל להיות "עצמאי בשטח" משמעו לדאוג בעצמך לניהול הפיננסי העסקי והאישי, להכנסה חודשית ומשיכת רווחים, ולא פחות חשוב - לדאוג לעתידך הכלכלי והפנסיוני.

לאורך השנים, רבים מהעצמאים דאגו להתנהלות היומיומית של העסק, ופחות להפקדת כספים לחיסכון פנסיוני עבורם, ובבוא היום, עם צאתם לפנסיה הם עלולים למצוא את עצמם מתקשים לשמור על רמת החיים לה הורגלו בעבר.
מסיבה זו, בין היתר, החליטה מדינת ישראל, לחייב החל מינואר 2017 את אוכלוסיית העצמאים, לדאוג לעצמם לחיסכון פנסיוני שיסייע בהבטחת עתידם הכלכלי והפנסיוני (בהמשך למהלך חובת הפנסיה של השכירים).

אז כמה צריך להפקיד לחיסכון פנסיוני? איך זה ישפיע על ההפקדות שלך לביטוח לאומי? מי פטור מהפקדה? ומה לגביי הטבות מס? חוק פנסיה חובה לעצמאים - מידע כללי ותשובות לשאלות שעשויות להתעורר בנושא.

חיסכון פנסיוני לעצמאים - מה זה אומר בעצם?

החל מה- 1.1.2017, במסגרת חוק ההסדרים עצמאים מחויבים לדאוג להפקדות לחיסכון פנסיוני משלהם - בקופת גמל לקצבה (כולל קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח תגמולים לעצמאיים) לפי השיעורים הבאים:

  • עבור חלק ההכנסה החייבת בהפקדה כהגדרתה בחוק, עד מחצית השכר הממוצע במשק - 4.45%
  • עבור חלק ההכנסה החייבת בהפקדה כהגדרתה בחוק, מעל מחצית השכר הממוצע במשק - 12.55%

השכר הממוצע במשק מתעדכן מעת לעת. נכון לינואר 2017 הוא עומד על סך של 9,673 ₪. את הסכומים לחיסכון הפנסיוני יש להפקיד בכל שנת מס, עד תום שנת המס עבורה הם מופקדים. אם כבר מופקדים כספים לקופת גמל לקצבה, הפקדות אלו יילקחו בחשבון כחלק מההפקדות המחויבות על פי חוק.

לשם המחשה, כמה יהיה על ישראל ישראלי להפקיד לחיסכון פנסיוני, אם הכנסתו החודשית החייבת בהפקדה עומדת על 6,000? 

 חלק שכר  שיעור הפקדה סכום הפקדה לחיסכון פנסיוני 
 4,732  4.45 %  210.57 
 1,268   12.55 %

159.13 

 6,000    369.70  

חשוב לזכור!

הוראות חוק פנסיה חובה לעצמאים מחייבות מינימום הפקדות בהתאם לשכר הממוצע במשק. עצמאי המעוניין ליהנות מכיסוי ביטוחי וחיסכון פנסיוני נוסף המתאים לרמת הכנסתו ורמת החיים שלו, ומעוניין לנצל הטבות מס נוספות, יכול להפקיד מעל המינימום המחויב. בעניין זה מומלץ לקבל סיוע מבעל רישיון לשיווק וייעוץ פנסיוני.
האם כל העצמאים חייבים להפקיד לחיסכון פנסיוני?
חוק פנסיה חובה לעצמאים אומר שכמעט כולם. ישנם עצמאים שחובת ההפקדה לא חלה עליהם.
אם בסוף שנת המס:
1. טרם מלאו לך 21 שנים.
2. הגעת לגיל פרישה מוקדמת (עפ"י חוק גיל פרישה).
3. לא חלפו 6 חודשים מהמועד בו נרשמת כעוסק.

או אם ב- 1.1.2017 מלאו לך 55 שנים - חובת ההפקדה לפנסיה לא חלה עליך.

ומה אם לא הופקדו כספים לחיסכון פנסיוני?

במידה ולא יופקדו הכספים בשיעורים האמורים לחיסכון פנסיוני - החוק קובע מקרים בהם עשויות להישלח התראות ע"י המרכז לגביית קנסות, ואף יוטלו קנסות על עצמאי שלא הפקיד תשלומים כפי שדורש החוק.

האם ההפקדות לפנסיה נותנות מענה גם למצב אבטלה?
"מצב אבטלה" מוגדר בחוק כמצב בו עצמאי הפסיק לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקיו, או מצב בו העצמאי הגיע לגיל פרישה כמשמעו בחוק גיל פרישה, ואין לו הכנסה החייבת בהפקדה. חלק מהתשלומים, שיופקדו ע"י העצמאי לקופת גמל לקצבה במהלך שנת המס ייוחס למרכיב "חיסכון למצב אבטלה", ויהיה הנמוך מבין אלה (בהתאם להנחיות החוק):

1. שליש מכל תשלום שהופקד לחיסכון הפנסיוני בקופת גמל לקצבה, במצטבר.
2. עד התקרה הנקובה בסעיף 9 (7א) (א) (2) לפקודת מס הכנסה (12,2000 ₪ נכון לשנת 2017).

חשוב לזכור!

משיכת כספים במצב אבטלה עשויה להקטין את החיסכון הפנסיוני הצפוי לגיל פרישה לעצמאי, לכן רצוי לשקול את המהלך באופן מושכל, ולהיוועץ בבעל רישיון לשיווק וייעוץ פנסיוני.

ומה בנוגע להטבות מס בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים?

עד כה, בכדי ליהנות מהטבת המס המרבית בגובה 4.5% מהכנסתו הקובעת של העצמאי, היה עליו להפקיד 7% מהכנסתו הקובעת לקרן השתלמות. בעקבות התיקון לחוק, עצמאי יכול להפקיד 4.5% מהכנסתו הקובעת לקרן השתלמות, ולקבל את מלוא הטבת המס המרבית בשיעור 4.5% ללא תלות צורך בהפקדה נוספת.

האם יחולו שינויים בתשלומים לביטוח לאומי?

ע"פ חוק פנסיה חובה לעצמאים, שיעורי ההפקדות לביטוח לאומי עודכנו כחלק מהמהלך:

  • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,804 ש"ח (החל ב- 01.01.2017) ישולמו % 2.87 (החל ב- 01.01.2017) דמי ביטוח לאומי ו- % 3.10  (החל ב- 01.01.1995) דמי ביטוח בריאות.
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישולמו 12.83 (החל ב- 01.01.2017) דמי ביטוח לאומי ו- 5.00 (החל ב- 01.01.2006) דמי ביטוח בריאות.

לטבלת שיעורי וסכומי דמי ביטוח לעצמאי >

המידע האמור הינו תמצית בלבד של עיקרי הוראות החוק להתייעלות כלכלית התשע"ז 2016 (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב לשנת התקציב 2017 ו-2018), ("החוק" או חוק ההסדרים"), ומטרתו מתן מידע כללי בלבד.