דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

רפורמה בתחום מסלולי השקעה בחיסכון הפנסיוני ומודל מנוהל תלוי גיל

מודל השקעות מנוהל תלוי גיל

בינואר 2016 נכנסו לתוקפן הוראות אשר פורסמו על ידי משרד האוצר, בחוזר גופים מוסדיים 2015-9-29, לעניין מסלולי ההשקעה בקופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות משתתפות ברווחים וקרנות השתלמות ובדצמבר 2022 פורסם תיקון לחוזר. בחוזר הוראות לעניין מסלולי ההשקעות במוצרים הנ"ל.

החל מ- 1.1.2016 מצטרפים חדשים אשר מצטרפים לחיסכון הפנסיוני בביטוח, בפנסיה ובגמל, ולא בחרו במסלול השקעה אחר, יחול עליהם מודל השקעות  מנוהל תלוי גיל. המודל כולל 3 מסלולי השקעה למבוטחים ועמיתים על פי הגילאים: לבני 50 ומטה, לבני 50 עד 60, ו- לבני 60 ומעלה, וכן מסלול נוסף למקבלי קצבה. מדיניות ההשקעה והרכב הנכסים במסלולים תלויי הגיל תקבע על פי החלטתה של וועדת ההשקעות, ובכפוף להוראות הדין.

במסגרת המודל יופעל "מנגנון שיוך אוטומטי", אשר יקבע את מסלול ההשקעות המתאים לכל מבוטח על פי גילו, וכן "מנגנון העברה אוטומטי" אשר יעביר את כספי החיסכון של המבוטח למסלול המתאים לגילו, עם הגיעו לקבוצת הגיל הבאה המתאימה לגילו.

גיל המבוטח/העמית לצורך המודל המנוהל נקבע כדלהלן:

  • בביטוח ופנסיה - גילו של המבוטח יקבע לצורך המודל המנוהל ב- 1 לחודש העוקב אחר החודש בו חל יום הולדתו.
  • בגמל  -  גילו של המבוטח יקבע לצורך המודל המנוהל אחת לרבעון, ב- 10 לחודש של תחילת כל רבעון.

מבוטחים/עמיתים שלהם פוליסת חיסכון פנסיוני, תכניות פנסיה, חשבונות בקופות גמל, קיימים ( שהצטרפו לפני 1.1.2016) יוכלו לבקש להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם (שוטף והפקדות) כמפורט להלן:

  • בפוליסות שתחילתן בינואר 2004 ואילך, בקרנות פנסיה ובקופות גמל - ניתן לבקש לעבור למודל החל ב- 1.1.2016. נא שימו לב שלא ניתן לשלב מודל זה בפוליסות "מגדל בטוח" או בפוליסות הכוללות מסלול "מעגל החיים". בפוליסות שתחילתן בינואר 1991 ואילך - ניתן לעבור למודל החל ב- 1.1.2017.

 מסלולים מתמחים ומסלולים כלליים

הוראות החוזר הגדירו מהם "מסלולים מתמחים", מהי מדיניות ההשקעה המתאפשרת במסלולים אלו, ואף כוללות רשימה מוגדרת מראש של המסלולים האפשריים לשיווק כמסלולים מתמחים.
בהתאם להוראות אלו "מסלול מתמחה" הינו מסלול שמתמחה באפיק השקעה (כדוגמת מניות או אג"ח), בתחום השקעה (כדוגמת חו"ל), במכשיר השקעה (כדוגמת מחקי מדד), משולב (בהגדרה המחייבת מינימום 75% אג"ח), מתמחה באוכלוסיית יעד, או אחר (כדוגמת מסלול הלכה). בכל המסלולים הוגדרה חשיפה מינימאלית של 75% לסוגי הנכסים בהם מתמחה המסלול, ונוסח המדיניות נקבע בהתאם לקבוע בחוזר.
בעקבות הוראות החוזר, החל ב- 1.1.2016 עודכנו מסלולי ההשקעות המתמחים אשר מנוהלים על ידי החברה. עדכון זה מתייחס הן למצטרפים חדשים, והן למבוטחים ועמיתים קיימים אשר מנהלים כספים במסלולים אלו. מכתבים בעניין זה נשלחו לכל המבוטחים אשר מנהלים כספי חיסכון במסלולים המתמחים אשר חייבו התאמה.

באשר למסלולים הכלליים:

  • מסלול כללי 1 בביטוח והמסלולים הכלליים בקרנות הפנסיה והגמל, נסגרו למצטרפים חדשים בחיסכון הפנסיוני החל מ- 1.2016, וממשיכים להתנהל ביחס למבוטחים ועמיתים קיימים בלבד שהצטרפו לפני ינואר 2016. 
  • בפוליסות פרט, מגדלור וקשת, ובקרן ההשתלמות, מסלול זה נשאר פתוח גם למצטרפים חדשים.

 באזור "מגדל שלי" באתר החברה, יכול מבוטח או עמית לקבל את המידע הרלוונטי אודות מסלולי ההשקעה בהם מושקעים כספי החיסכון בפוליסות ובתוכניות הפנסיוניות שלו ואף לבצע שינויים במסלולי ההשקעה באמצעות האתר. 

המידע שנמסר לעיל הינו תמצית בלבד ומטרתו מתן מידע כללי, המידע המחייב מפורט בחוזר גופים מוסדיים שעניינו מסלולי השקעה בקופות גמל.

לשאלות ותשובות בנושא מודל מנוהל תלוי גיל ושינויים במסלולי השקעה >