דלג לתוכן

רפורמה בתחום מסלולי השקעה בחיסכון הפנסיוני ומודל מנוהל תלוי גיל

מודל השקעות מנוהל תלוי גיל

בינואר 2016 נכנסו לתוקפן הוראות אשר פורסמו על ידי משרד האוצר, בחוזר גופים מוסדיים 2015-9-29, לעניין מסלולי ההשקעה בקופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות משתתפות ברווחים וקרנות השתלמות ובדצמבר 2022 פורסם תיקון לחוזר. בחוזר הוראות לעניין מסלולי ההשקעות במוצרים הנ"ל.

החל מ- 1.1.2016 מצטרפים חדשים אשר מצטרפים לחיסכון הפנסיוני בביטוח, בפנסיה ובגמל, ולא בחרו במסלול השקעה אחר, יחול עליהם מודל השקעות  מנוהל תלוי גיל. המודל כולל 3 מסלולי השקעה למבוטחים ועמיתים על פי הגילאים: לבני 50 ומטה, לבני 50 עד 60, ו- לבני 60 ומעלה, וכן מסלול נוסף למקבלי קצבה. מדיניות ההשקעה והרכב הנכסים במסלולים תלויי הגיל תקבע על פי החלטתה של וועדת ההשקעות, ובכפוף להוראות הדין.

במסגרת המודל יופעל "מנגנון שיוך אוטומטי", אשר יקבע את מסלול ההשקעות המתאים לכל מבוטח על פי גילו, וכן "מנגנון העברה אוטומטי" אשר יעביר את כספי החיסכון של המבוטח למסלול המתאים לגילו, עם הגיעו לקבוצת הגיל הבאה המתאימה לגילו.

גיל המבוטח/העמית לצורך המודל המנוהל נקבע כדלהלן:

  • בביטוח ופנסיה - גילו של המבוטח יקבע לצורך המודל המנוהל ב- 1 לחודש העוקב אחר החודש בו חל יום הולדתו.
  • בגמל  -  גילו של המבוטח יקבע לצורך המודל המנוהל אחת לרבעון, ב- 10 לחודש של תחילת כל רבעון.

מבוטחים/עמיתים שלהם פוליסת חיסכון פנסיוני, תכניות פנסיה, חשבונות בקופות גמל, קיימים ( שהצטרפו לפני 1.1.2016) יוכלו לבקש להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם (שוטף והפקדות) כמפורט להלן:

  • בפוליסות שתחילתן בינואר 2004 ואילך, בקרנות פנסיה ובקופות גמל - ניתן לבקש לעבור למודל החל ב- 1.1.2016. נא שימו לב שלא ניתן לשלב מודל זה בפוליסות "מגדל בטוח" או בפוליסות הכוללות מסלול "מעגל החיים". בפוליסות שתחילתן בינואר 1991 ואילך - ניתן לעבור למודל החל ב- 1.1.2017.

 מסלולים מתמחים ומסלולים כלליים

הוראות החוזר הגדירו מהם "מסלולים מתמחים", מהי מדיניות ההשקעה המתאפשרת במסלולים אלו, ואף כוללות רשימה מוגדרת מראש של המסלולים האפשריים לשיווק כמסלולים מתמחים.

בהתאם להוראות אלו "מסלול מתמחה" הינו מסלול הנמנה על המסלולים המפורטים ברשימת מסלולי ההשקעה בחוזר (לפי תיקון החוזר מדצמבר 2022) תחת האשכולות הבאים:

 אשכול 1 – מסלולי השקעה בניהול אקטיבי (מסלולים בדמי ניהול קבועים והוצאות ישירות) – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות ישירות לצד השקעות בנכסים עוקבי מדדים. מרבית המסלולים המתמחים הקיימים היום בגופים המוסדיים, נכללים באשכול זה.

אשכול 2 - מסלולי השקעה בניהול אקטיבי עם דמי ניהול משתנים (מסלולים בדמי ניהול משתנים וללא הוצאות ישירות) – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות ישירות לצד השקעות בנכסים עוקבי מדדים, בהם נגבים דמי ניהול משתנים על ידי הגוף המוסדי בהתאם לתשואה שהושגה.

אשכול 3 - מסלולי השקעות ישירות המתמחים באפיקי השקעה סחירים (מסלולים ללא עמלות ניהול חיצוני למעט כמפורט בתקנות הוצאות ישירות) – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות בנכסים סחירים.

אשכול 4 - מסלולי השקעה עוקבי מדדים (מסלולים ללא עמלות ניהול חיצוני למעט כמפורט בתקנות הוצאות ישירות) – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות במכשירים עוקבי מדדים.

אשכול 5 - מסלולי השקעה אמונה וקיימות – מסלולי השקעה שמתמחים בניהול השקעות בהתאם לכללי הלכה דתית או השקפת עולם בתחומי הקיימות והסביבה.

באשר למסלולים הכלליים:

  • מסלול כללי 1 בביטוח והמסלולים הכלליים בקרנות הפנסיה והגמל, נסגרו למצטרפים חדשים בחיסכון הפנסיוני החל מ- 1.2016, וממשיכים להתנהל ביחס למבוטחים ועמיתים קיימים בלבד שהצטרפו לפני ינואר 2016. 
  • בפוליסות פרט, מגדלור וקשת, ובקרן ההשתלמות, מסלול זה נשאר פתוח גם למצטרפים חדשים.

 באזור "מגדל שלי" באתר החברה, יכול מבוטח או עמית לקבל את המידע הרלוונטי אודות מסלולי ההשקעה בהם מושקעים כספי החיסכון בפוליסות ובתוכניות הפנסיוניות שלו ואף לבצע שינויים במסלולי ההשקעה באמצעות האתר. 

המידע שנמסר לעיל הינו תמצית בלבד ומטרתו מתן מידע כללי, המידע המחייב מפורט בחוזר גופים מוסדיים שעניינו מסלולי השקעה בקופות גמל.

לשאלות ותשובות בנושא מודל מנוהל תלוי גיל ושינויים במסלולי השקעה >