דלג לתוכן

רפורמה בתחום מסלולי השקעה בחיסכון הפנסיוני ומודל מנוהל תלוי גיל

מודל השקעות מנוהל תלוי גיל

בינואר 2016 ייכנסו לתוקפן הוראות חדשות אשר פורסמו על ידי משרד האוצר, בחוזר גופים מוסדיים 2015-9-29, לעניין מסלולי ההשקעה בקופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות משתתפות ברווחים וקרנות השתלמות. בעקבות הוראות אלו יחולו שינויים במסלולי ההשקעות במוצרים הנ"ל.

החל מ- 1.1.2016 נציע למצטרפים החדשים אשר יצטרפו לחיסכון הפנסיוני בביטוח, בפנסיה ובגמל, מודל השקעות  מנוהל תלוי גיל. המודל כולל 3 מסלולי השקעה למבוטחים ועמיתים על פי הגילאים: לבני 50 ומטה, לבני 50 עד 60, ו- לבני 60 ומעלה, וכן מסלול נוסף בסיסי למקבלי קצבה.  מדיניות ההשקעה והרכב הנכסים במסלולים תלויי הגיל תקבע על פי החלטתה של וועדת ההשקעות, ובכפוף להוראות הדין.

מגדל, כמהלך חדשני בשוק, תפעיל מודל תלוי גיל גם בקרן ההשתלמות וזאת מתוך ראיה שיש לראות בכספי קרן ההשתלמות ככספים משלימים לתקופת הגמלאות. 

מודל השקעות מנוהל תלוי גיל יוגדר כברירת מחדל עבור כל חוסך שיצטרף לביטוח, פנסיה וגמל החל ב- ינואר 2016, במידה ולא יבחר מסלול השקעות אחר. בקרן ההשתלמות מוצע המודל כאפשרות בחירה אקטיבית ע"י העמית. בפוליסות קיימות, בחיסכון הפרטי, ובקרן ההשתלמות יישאר המסלול הכללי בהגדרת ברירת המחדל.

במסגרת המודל יופעל "מנגנון שיוך אוטומטי", אשר יקבע את מסלול ההשקעות המתאים לכל מבוטח על פי גילו, וכן "מנגנון העברה אוטומטי" אשר יעביר את כספי החיסכון של המבוטח למסלול המתאים לגילו, עם הגיעו לקבוצת הגיל הבאה המתאימה לגילו.

גיל המבוטח/העמית לצורך המודל המנוהל נקבע כדלהלן:

  • בביטוח ופנסיה - גילו של המבוטח יקבע לצורך המודל המנוהל ב- 1 לחודש העוקב אחר החודש בו חל יום הולדתו.
  • בגמל וההשתלמות -  גילו של המבוטח יקבע לצורך המודל המנוהל אחת לרבעון, ב- 10 לחודש של תחילת כל רבעון.

מבוטחים/עמיתים שלהם פוליסת חיסכון פנסיוני, תכניות פנסיה, חשבונות בקופות גמל וקרנות השתלמות, קיימים, יוכלו לבקש להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם (שוטף והפקדות) כמפורט להלן:

  • בפוליסות שתחילתן בינואר 2004 ואילך, בקרנות פנסיה ובקופות גמל - ניתן יהיה לבקש לעבור למודל החל ב- 1.1.2016. נא שימו לב שלא ניתן לשלב מודל זה בפוליסות "מגדל בטוח" או בפוליסות הכוללות מסלול "מעגל החיים". בפוליסות שתחילתן בינואר 1991 ואילך - ניתן יהיה לבקש לעבור למודל החל ב- 1.1.2017.

במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016 נשלח למבוטחים ועמיתים קיימים אשר מנהלים כספי חיסכון פנסיוני במסלולים הכלליים (פרט לקרן ההשתלמות), מכתב המודיע להם על אפשרותם להעביר את החיסכון בתוכנית שעל שמם למודל ההשקעות מנוהל תלוי  גיל, וכן ספח לבחירת המודל והחזרה לחברתנו.

אופן הצמדת הקצבה בפוליסות ביטוח: בפוליסות שתחילתן ינואר 2004, קצבה אשר תשולם לראשונה החל ב- 1.2016 תשוערך מדי חודש בהתאם לתשואת מסלול ההשקעות הבסיסי למקבלי קצבה. בפוליסות משתתפות ברווחים שתחילתן לפני ינואר 2004 קצבה אשר תשולם לראשונה החל ב- 1.2017 תשוערך מדי חודש בהתאם לתשואת מסלול ההשקעות הבסיסי למקבלי קצבה.

כלל זה תקף גם לגבי קצבת אובדן כושר עבודה בפוליסות הביטוח, אלא שיש לזכור כי הוא יחול רק לאחר שישולמו 24 חודשי התשלום הצמוד למדד ככל שמתחייב מתנאי הפוליסה. דהיינו החל מתשלום 25, בשנת 2018, או 2019 בהתאמה.

מסלולים מתמחים ומסלולים כלליים

הוראות החוזר הגדירו מהם "מסלולים מתמחים", מהי מדיניות ההשקעה המתאפשרת במסלולים אלו, ואף כוללות רשימה מוגדרת מראש של המסלולים האפשריים לשיווק כמסלולים מתמחים.

בהתאם להוראות אלו "מסלול מתמחה" הינו מסלול שמתמחה באפיק השקעה (כדוגמת מניות או אג"ח), בתחום השקעה (כדוגמת חו"ל), במכשיר השקעה (כדוגמת מחקי מדד), משולב (בהגדרה המחייבת  מינימום 75% אג"ח), מתמחה באוכלוסיית יעד, או אחר (כדוגמת מסלול הלכה). בכל המסלולים הוגדרה חשיפה מינימאלית של 75% לסוגי הנכסים בהם מתמחה המסלול, ונוסח המדיניות נקבע בהתאם לקבוע בחוזר. 

בעקבות הוראות החוזר, החל ב- 1.1.2016 עודכנו מסלולי ההשקעות המתמחים אשר מנוהלים על ידי החברה. עדכון זה מתייחס הן למצטרפים חדשים, והן למבוטחים ועמיתים קיימים אשר מנהלים כספים במסלולים אלו. מכתבים בעניין זה נשלחו לכל המבוטחים אשר מנהלים כספי חיסכון במסלולים המתמחים אשר חייבו התאמה.

באשר למסלולים הכלליים:

  • בביטוח - המסלול כללי 1 ייסגר למצטרפים חדשים בחיסכון הפנסיוני החל מ- 1.2016, אולם ימשיך להתנהל בתיק הקיים, לרבות בעבור המשך ההפקדות בפוליסות שהחלו לפני ינואר 2016. המסלול כללי 2 יוסב למסלול מגדל אג"ח עד 25% מניות ויוצע לכלל המבוטחים. מסלול כללי 3 ימשיך להתנהל ולקבל הפקדות בפוליסות שתחילתן לפני ינואר 2016, אולם מסלול זה יהיה סגור למצטרפים חדשים.
  • בקרנות הפנסיה ימשיך המסלול הכללי להתנהל ביחס למבוטחים קיימים בלבד שהצטרפו לקרנות הפנסיה לפני ינואר 2016. 
  • בפוליסות פרט, מגדלור וקשת, מסלול זה יישאר פתוח למצטרפים חדשים.

בקרן ההשתלמות:

  • המסלול הכללי יישאר פתוח למצטרפים חדשים.
  • מסלול ביג כללי לפחות 30% מניות נסגר למצטרפים חדשים.
  • נוסף מסלול כללי חדש, מסלול פאסיבי - כללי אשר מדיניות ההשקעות שלו מאופיינת בחיקוי מדדים.
  • מסלול הכללי עד 10% מניות הפך למסלול מתמחה אג"ח עד 10% מניות.

באזור "מגדל שלי" באתר החברה, יכול מבוטח או עמית לקבל את המידע הרלוונטי אודות מסלולי ההשקעה בהם מושקעים כספי החיסכון בפוליסות ובתוכניות הפנסיוניות שלו ואף לבצע שינויים במסלולי ההשקעה באמצעות האתר. אנו ממליצים לך להפנות כל מבוטח או עמית שטרם נרשם ל"מגדל שלי" להליך הרשמה קצר ופשוט באתר מגדל, על מנת שיוכל להתעדכן בכל המידע אודות תכניות הביטוח, הפנסיה, הגמל, והפיננסים שלו, ולבצע מגוון פעולות אישיות מכל מקום ובכל זמן. ההרשמה תאפשר למבוטח ועמית גם צפייה בדיווח שנתי מפורט, ובדיווח רבעוני וחודשי.

השינויים המפורטים לעיל יבואו לידי ביטוי בתנאי הפוליסות, בתקנוני קרנות הפנסיה, תקנון קופת הגמל ותקנון קרן ההשתלמות וכן בטפסי ההצעות ובטפסי בחירה/שינוי מסלול החל ב- 1.2016 ויוצגו בהדרכות בתחילת השנה.

המידע שנמסר לעיל הינו תמצית בלבד ומטרתו מתן מידע כללי, המידע המחייב מפורט בחוזר גופים מוסדיים 2015-9-29.

לשאלות ותשובות בנושא מודל מנוהל תלוי גיל ושינויים במסלולי השקעה >