דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

כספי פיצויים כמרכיב משמעותי בפנסיה 

כיצד מונעים פגיעה של 45% בכספי הפנסיה שלכם

שנת 2008 נפתחה במהפכה בזכות צו הרחבה לביטוח פנסיה מקיף במשק אשר מבטיח שלכל עובד במדינת ישראל תהיה פנסיה ממנה יוכל להתקיים בכבוד בגיל הפרישה. עם החלת צו ההרחבה, הצטרפו למעגל הזכאים לתוכניות חיסכון פנסיוני כמיליון איש בישראל.
במסגרת צו ההרחבה, כספי הפיצויים המופקדים בתוכנית על שם העובד, מובטחים לו גם אם ייבחר להתפטר מיוזמתו. אמנם מדובר רק בחלק מסך כספי הפיצויים שהיה העובד מקבל לו פוטר, אך גם חלק זה תורם לא מעט לסך החיסכון הפנסיוני של העובד ממנו יתקיים לאחר פרישה לגמלאות.

כספי פיצויים כמרכיב משמעותי בפנסיה

כספי פיצויים (אם לא נוגעים בהם), מהווים מרכיב משמעותי מכלל כספי החיסכון לפנסיה ועד לגובה 45% מהם. החיסכון הפנסיוני שלנו מורכב בדרך כלל מהפרשות מעסיק של - 8.33% משכרנו החודשי למרכיב הפיצויים, 5% למרכיב התגמולים ואנו מצידנו מוסיפים 5% למרכיב תגמולי העובד. הפרשה חודשית זו של 18.33% משכרנו מהווה את הבסיס לחיסכון הפנסיוני שלנו. מכיוון שמרכיב הפיצויים בעוגה כולה הוא 45%, אזי 45% מהפנסיה שלנו מקורה בכספי הפיצויים. כיסוי ביטוחי הנרכש במסגרת החיסכון הפנסיוני ממומן מכספי התגמולים בלבד ולכן, חלקו של מרכיב הפיצויים בחיסכון גבוה אף יותר.

מחיר הפיתוי

עובדים רבים אשר עוזבים מקום עבודה וזכאים לקבל את כספי הפיצויים לידיהם, מנצלים הזדמנות זו לקבלת סכום כסף גדול פטור ממס. יש לזכור כי בבואנו לפרוש לפנסיה, הפנסיה החודשית אותה נקבל נגזרת באופן ישיר מסך הכספים הצבורים בתוכנית ואין זה משנה כלל אם מדובר בכספים שהיו במקורם כספי פיצויים או כספי תגמולים. לפיכך, עובד שימשוך את כספי הפיצויים שלו לאורך הדרך, ייהנה מחצי מהקצבה ברוטו אותה היה מקבל, אילו השאיר את כספי הפיצויים עד למועד הפרישה.

כמה פנסיה תהיה לנו?

לצערנו, הידע הקיים אצל רוב הציבור בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלו לוקה בחסר. מחקרים שנעשו בנושא העלו כי אחוז ניכר מהאוכלוסייה עדיין מאמין כי הפנסיה שלו תהיה כ- 70% ממשכורתו האחרונה, עובדה שלא נכונה כבר 13 שנה. עליה בתוחלת החיים והעובדה כי הפנסיה בפועל היא תוצאה ישירה של היקף החיסכון הפנסיוני שנצבר, גרמו לכך כי אנשים פורשים לפנסיה ונאלצים לרדת ברמת חייהם בגלל חיסכון נמוך מדי.
ניקח לדוגמה אדם שהחל לחסוך בגיל 30 ממשכורת של 10,000 ₪. הפנסיה שלו, בהנחה שלא יפסיק לחסוך עד גיל 67 ולא ייפדה אף לא שקל אחד עד הפרישה, צפויה להיות כ 5,880 ₪ לחודש.
חוסך שכזה אשר בכל הזדמנות לאורך הדרך משך את כפי הפיצויים שלו, ייהנה מפנסיה של כ - 3,200 ₪ בלבד (*הנחות החישוב מפורטות מטה).
חיסכון לפנסיה חשוב מאין כמוהו עבור כולנו. על כל אדם שרוצה להמשיך ליהנות מחייו מבלי להיות תלוי בקצבאות מדינה כמקור הכנסה בלעדי, לדאוג למחר כבר היום.
עד לאחרונה ההתמודדות עם הנושא הפנסיוני הרתיעה רבים והייתה נטייה לקחת את שהוצע עקב חוסר התמצאות. אפשר שכוחה הגדול של הרפורמה יהיה בכך שהוא יקל עלינו להתמצא באפשרויות העומדות לרשותנו, בכל הקשור לחיסכון פנסיוני. בכך ניקח אחריות על בחירותינו ועל עתידנו.

הנחות החישוב:

  • החיסכון מחושב לתקופה של שנים שלמות כאשר התשלום הוא חודשי ורציף לאורך כל התקופה.
  • החיסכון הפנסיוני מבוסס על תנאים של שכיר הנהנה מחיסכון פנסיוני בשיתוף עם המעסיק, כאשר שיעור ההפרשות לחיסכון הפנסיוני הינו 18.33% מהשכר החודשי.
  • הכספים ישארו בחיסכון הפנסיוני עד גיל הפרישה כפי שננקב במחשבון וכי לא יימשכו או יועברו במהלך התקופה כל כספים. 
  •  85% מהתשלומים לתוכנית הפנסיונית יושקעו בחיסכון והיתרה מיועדת לרכישת כיסויים ביטוחיים ולדמי ניהול מהפרמיה השוטפת. 
  • התשואה המחושבת על החיסכון הפנסיוני מבוססת על ריבית שנתית בשיעור של 4% בניכוי דמי ניהול של 1.25% (נטו - 2.7%) (שזהו שיעור ריבית ההמחשה כפי שמחוייב על-פי חוזר פרסום והמחשה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות 2001/19) של המפקח על הביטוח. שיעור ריבית זה הינו להמחשה בלבד. שיעור הריבית האמור איננו מייצג בהכרח את שיעור הריבית שיש לקחת בחשבון. בפועל, שיעור הריבית איננו מובטח ורווחי ההשקעה והתמורה אינם מובטחים וקיימת אפשרות לתשואה שלילית. ייתכן והתוצאות בפועל תהיינה טובות או גרועות מהמוצג במחשבון.
  • התשלומים החודשיים לחיסכון הפנסיוני משולמים לאורך כל תקופת החיסכון עד לגיל הפרישה שצויין, ואין שינוי בסכום התשלומים החודשיים או בשיעורם. 
  • אין שינוי עתידי של מדד המחירים לצרכן.

למידע נוסף אודות קרנות הפנסיה >