דלג לתוכן
חיסכון פנסיוני

קופה לא משלמת לקצבה.

בקצרה: קופה לא משלמת לקצבה במסגרת תוכנית חיסכון פנסיוני הינה קופת גמל שאינה רשאית לשלם קצבה חודשית לזכאים באופן ישיר עם הגיעם לגיל פרישה – למעט כספי פיצויים. בכדי למשוך את הכספים הצבורים בקופה המבוטח צריך לעבור לקופת גמל משלמת לקצבה.
קופת גמל לא משלמת לקצבה הינה קופת גמל שאינה רשאית לשלם לעמיתיה שהגיעו לגיל פרישה את הקצבה החודשית, וזאת חוץ מתשלום כספי הפיצויים. בשל כך, ובכדי שהמבוטח יוכל למשוך את הכספים הגמל – עליו לעבור למעשה לקופת גמל משלמת לקצבה, ובכך לקבל את סכומי הכסף שנצברו לזכותו בקופת הגמל.
בהקשר זה חשוב לציין כי קופת גמל לא משלמת לקצבה היא למעשה קופת גמל המשמשת למטרת צבירה בלבד, והמעבר של המבוטח לקופה משלמת לקצבה יכול להיות למשל לטובת קופת גמל לתגמולים, פוליסה הונית או פוליסות קצבה ייעודיות.

מה ההבדל בין קופת גמל משלמת לקצבה לבין קופה לא משלמת קצבה?

» קופת גמל משלמת לקצבה - הינה קופת גמל שממנה אפשר למשוך את הכספים באופן ישיר, לאחר שנצברו בה זכויות שאותה ניתן לממש כקצבה במועד גיל הפרישה.
» קופת גמל לא משלמת לקצבה – בסוג קופת גמל זו לא ניתן למשוך כספים, חוץ מאשר משיכת כספי פיצויים. האפשרות היחידה לפדות את הכספים שנצברו בקופת גמל לא משלמת קצבה היא רק ע"י מעבר המבוטח לקופת גמל משלמת קצבה
כל האמור לעיל מתייחס אך ורק לכספים שהופקדו לקופת גמל החל מינואר 2008 בלבד, אז שונה החוק המתייחס לעניין משיכת הכספים מקופות גמל, כך שחוץ מקופות גמל להשקעה, הרי כל קופת גמל שנפתחה בארץ משנת 2008 נחשבת קופת גמל משלמת קצבה. במילים אחרות, פני הדברים הם כאלה שכיום לא ניתן לחסוך בקופת גמל רגילה ולפדות את כל הסכומים שנצברו בה במסלול הוני ובמשיכה חד פעמית, אלא כקצבה חודשית מתמשכת ורציפה.
את הכספים שהופקדו בקופות גמל לפני ינואר 2008 רשאי המבוטח למשוך מגיל 60 באופן הוני וחד פעמי.
בשונה מקופת גמל שלא משמלת קצבה, קופת גמל לקצבה היא קופה שאליה מופרשים מדי חודש סכומי כסף מטעם המעביד ומטעם העובד, בהתאם לשכרו, בעוד עצמאי מפריש לעצמו לרוב מדי שנה. כאשר המבוטח מגיע לגיל פרישה הוא יקבל אחת מהשתיים בהתאם למועג שבו בוצעו ההפקדות:
1. עבור הפקדות לפני שנת 2008 – הכסף שנצבר בקופת הגמל ישולם כסכום הוני חד פעמי בהגיע החוסך לגיל פרישה
2. עבור הפקדות לאחר שנת 2008 -  הכסף שנצבר בקופה ישולם לחוסך כקצבת פנסיה חודשית לאורך כל חייו.

אני רוצה להצטרף

קרן פנסיה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף