דלג לתוכן
תביעות קרנות פנסיה
תביעות קרנות פנסיה

הגשת תביעה לתשלום פנסיית נכות - יוזמה

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

באפשרותך למלא את הטופס ידני: בקשה לתשלום פנסית נכות - יוזמה (אובדן כושר עבודה) >

2. מסמכים שיש לצרף

א. נספח א' לטופס התביעה - נועד למילוי על ידי העמית. יש למלא את הפרטים האישיים ואת השאלון המצורף.

ב. נספח ב' לטופס התביעה - נועד למילוי בידי הרופא המטפל.

ג. תצלום תעודת הזהות של העמית ושל בן/בת הזוג כולל ספח פתוח.

ד. טופס "הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה" חתום על ידי בעל החשבון/חתום על ידי הבנק.

לתשומת ליבך,
כאשר גובה הפיצוי החודשי הינו מעל 10,000 ₪, יש להמציא לחברתנו תצלום המחאה בצירוף אישור לניהול חשבון בנק, בהם מופיעים פרטי הזיהוי של העמית.

ה. טופס "ויתור על סודיות רפואית" חתום, כולל סעיף "עד לחתימה" (עד לחתימה יכול להיות - עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/מורשה חתימה בבנק/סוכן ביטוח בצירוף חותמת/מספר רישיון סוכן).

ו.  אם הינך שכיר, יש לצרף אישור מהמעסיק על היקף המשרה ותאריך הפסקת עבודה >

ז. סיכום מחלה מרופא מטפל המעיד על תחילת המחלה/התאונה בגינה מוגשת הבקשה.

ח. סיכום אשפוז , מסמכים רפואיים וכן פרוטוקול הועדה של המוסד לביטוח לאומי באם הוגשה תביעה.

ט. אישורים על חופשת מחלה מרופא מומחה המטפל לתקופה רצופה.

י. 12 תלושי שכר אחרונים שקדמו למועד אירוע הנכות.

יא. טופס 101 של מס הכנסה - הצהרה על הכנסות אחרות. להלן הסבר תמציתי בנוגע למילוי הטופס 101:
בהתאם לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים חייב כל מקבל קצבה למלא טופס 101 בעת תחילת קבלת קצבה וכן בתחילת כל שנת מס. בטופס זה נרשמים פרטיך האישיים ופרטים בדבר הכנסות נוספות המשפיעים על חישוב המס.

תשומת ליבך לחובת המילוי בחלק ה' - "פרטים על הכנסות אחרות":

  • במידה והנך מצהיר בטופס 101 כי אין לך הכנסות נוספות, ניכוי המס יחושב ע"פ מדרגות מס רגילות בקיזוז הזיכויים השונים(נקודות זיכוי וכו').
  • במידה והנך מצהיר כי יש לך הכנסה נוספת, יש לצרף אישור תאום מס, בהעדר אישור תיאום מס ינוכה מס מרבי.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בהתאם לתקנון. תישלח הודעה בכתב על כל המסמכים שהתקבלו והמסמכים החסרים במידה וחסרים.

ב. תוכל להתעדכן במצב פנייתך ע"י יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון מספר 03-9201010 שלוחה 3 , בימים א'-ה' בשעות 8:30-16:00 או ע"י כניסה ל"מגדל שלי".

4. מידע נוסף לשירותך

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר:
 עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות פנסיה ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869264 או דוא"ל makefetclaim@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' תכנית, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

מוקד תביעות