דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר

כללי הזכאות:

א. בחשבון העמית שנפטר בקופת גמל או בקרן השתלמות לא מונו מוטבים ובקרן פנסיה לא מונו מוטבים ולא קיימים שאירים.
ב. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על *8,000 ₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון.
*הסכום צמוד למדד בגין מרץ 2017 ויתעדכן כל שנה בחודש ינואר.
ג. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
ד. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי למשיכת כספים.
ה. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית.
ו. לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.

אופן המשיכה:

על היורש להגיש את המסמכים הבאים:
א. טופס משיכה "בקשה למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה מקופת גמל/קרן השתלמות".
ב. הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי חתום ע"י היורש וע"י עו"ד/נציג החברה/נציג הבנק - מקורי.
ג. צילום ת.ז של היורשים.
ד. שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון מהבנק.
ה. במקרה של משיכת פיצויים נדרש אישור לחבות מס (טופס 161/אישור פקיד שומה).

 

את המסמכים ניתן להעביר אלינו, בדואר לכתובת:

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, ת.ד 3778 קרית אריה פתח תקווה, מיקוד 4951106.
יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מספר זהות ומספר תכנית.